ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه دهقان، سارا عبدالهی، مهرانگیز رحیمی، فرهاد نژادکورکی، ملیحه امینی، (1398). بررسی میزان آلایندگی خروجی اگزوز چند خودروی سبک و مقایسه با استاندارد معاینه فنی و یورو 2 (مطالعه موردی: شهر شیراز)، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12(3)، 437-448. magiran.com/p2062022
R Dehghan, S Abdolahi, M Rahimi, F Nejad Koorki, M Amini, (2019). Investigation of exhaust pollutant emissions in light vehicles compared to technical examination standard and euro 2 (case study: Shiraz city), Iranian Journal of Health and Environment, 12(3), 437-448. magiran.com/p2062022
ریحانه دهقان، سارا عبدالهی، مهرانگیز رحیمی، فرهاد نژادکورکی، ملیحه امینی، بررسی میزان آلایندگی خروجی اگزوز چند خودروی سبک و مقایسه با استاندارد معاینه فنی و یورو 2 (مطالعه موردی: شهر شیراز). فصلنامه سلامت و محیط زیست، 1398؛ 12(3): 437-448. magiran.com/p2062022
R Dehghan, S Abdolahi, M Rahimi, F Nejad Koorki, M Amini, Investigation of exhaust pollutant emissions in light vehicles compared to technical examination standard and euro 2 (case study: Shiraz city), Iranian Journal of Health and Environment, 2019; 12(3): 437-448. magiran.com/p2062022
ریحانه دهقان، سارا عبدالهی، مهرانگیز رحیمی، فرهاد نژادکورکی، ملیحه امینی، "بررسی میزان آلایندگی خروجی اگزوز چند خودروی سبک و مقایسه با استاندارد معاینه فنی و یورو 2 (مطالعه موردی: شهر شیراز)"، فصلنامه سلامت و محیط زیست 12، شماره 3 (1398): 437-448. magiran.com/p2062022
R Dehghan, S Abdolahi, M Rahimi, F Nejad Koorki, M Amini, "Investigation of exhaust pollutant emissions in light vehicles compared to technical examination standard and euro 2 (case study: Shiraz city)", Iranian Journal of Health and Environment 12, no.3 (2019): 437-448. magiran.com/p2062022
ریحانه دهقان، سارا عبدالهی، مهرانگیز رحیمی، فرهاد نژادکورکی، ملیحه امینی، (1398). 'بررسی میزان آلایندگی خروجی اگزوز چند خودروی سبک و مقایسه با استاندارد معاینه فنی و یورو 2 (مطالعه موردی: شهر شیراز)'، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12(3)، صص.437-448. magiran.com/p2062022
R Dehghan, S Abdolahi, M Rahimi, F Nejad Koorki, M Amini, (2019). 'Investigation of exhaust pollutant emissions in light vehicles compared to technical examination standard and euro 2 (case study: Shiraz city)', Iranian Journal of Health and Environment, 12(3), pp.437-448. magiran.com/p2062022
ریحانه دهقان؛ سارا عبدالهی؛ مهرانگیز رحیمی؛ فرهاد نژادکورکی؛ ملیحه امینی. "بررسی میزان آلایندگی خروجی اگزوز چند خودروی سبک و مقایسه با استاندارد معاینه فنی و یورو 2 (مطالعه موردی: شهر شیراز)". فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12 ،3 ، 1398، 437-448. magiran.com/p2062022
R Dehghan; S Abdolahi; M Rahimi; F Nejad Koorki; M Amini. "Investigation of exhaust pollutant emissions in light vehicles compared to technical examination standard and euro 2 (case study: Shiraz city)", Iranian Journal of Health and Environment, 12, 3, 2019, 437-448. magiran.com/p2062022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال