ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه غطاوی، ابوالفضل ناجی، (1398). بررسی میکروپلاستیک ها در دستگاه گوارش بعضی از انواع ماهی های صید شده برای مصرف انسانی در بندرعباس، خلیج فارس، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12(3)، 449-460. magiran.com/p2062023
Kh Ghattavi, A Naji, (2019). Assessment of microplastics in the gastrointestinal tract of some fish caught for human consumption in Bandar Abbas, the Persian Gulf, Iranian Journal of Health and Environment, 12(3), 449-460. magiran.com/p2062023
خدیجه غطاوی، ابوالفضل ناجی، بررسی میکروپلاستیک ها در دستگاه گوارش بعضی از انواع ماهی های صید شده برای مصرف انسانی در بندرعباس، خلیج فارس. فصلنامه سلامت و محیط زیست، 1398؛ 12(3): 449-460. magiran.com/p2062023
Kh Ghattavi, A Naji, Assessment of microplastics in the gastrointestinal tract of some fish caught for human consumption in Bandar Abbas, the Persian Gulf, Iranian Journal of Health and Environment, 2019; 12(3): 449-460. magiran.com/p2062023
خدیجه غطاوی، ابوالفضل ناجی، "بررسی میکروپلاستیک ها در دستگاه گوارش بعضی از انواع ماهی های صید شده برای مصرف انسانی در بندرعباس، خلیج فارس"، فصلنامه سلامت و محیط زیست 12، شماره 3 (1398): 449-460. magiran.com/p2062023
Kh Ghattavi, A Naji, "Assessment of microplastics in the gastrointestinal tract of some fish caught for human consumption in Bandar Abbas, the Persian Gulf", Iranian Journal of Health and Environment 12, no.3 (2019): 449-460. magiran.com/p2062023
خدیجه غطاوی، ابوالفضل ناجی، (1398). 'بررسی میکروپلاستیک ها در دستگاه گوارش بعضی از انواع ماهی های صید شده برای مصرف انسانی در بندرعباس، خلیج فارس'، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12(3)، صص.449-460. magiran.com/p2062023
Kh Ghattavi, A Naji, (2019). 'Assessment of microplastics in the gastrointestinal tract of some fish caught for human consumption in Bandar Abbas, the Persian Gulf', Iranian Journal of Health and Environment, 12(3), pp.449-460. magiran.com/p2062023
خدیجه غطاوی؛ ابوالفضل ناجی. "بررسی میکروپلاستیک ها در دستگاه گوارش بعضی از انواع ماهی های صید شده برای مصرف انسانی در بندرعباس، خلیج فارس". فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12 ،3 ، 1398، 449-460. magiran.com/p2062023
Kh Ghattavi; A Naji. "Assessment of microplastics in the gastrointestinal tract of some fish caught for human consumption in Bandar Abbas, the Persian Gulf", Iranian Journal of Health and Environment, 12, 3, 2019, 449-460. magiran.com/p2062023
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال