ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی دریابیگی زند، آذر واعظی هیر، (1398). به کارگیری ماتریس ارزیابی اثرات سریع و مدل پایداری جهت ارزیابی اثرات محیط زیستی و بهینه سازی راهبری ایستگاه های انتقال پسماند شهر تهران، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12(3)، 501-514. magiran.com/p2062027
A Daryabeigi Zand, A Vaezi Heir, (2019). Application of rapid impact assessment matrix and sustainability model in environmental impact assessment and operational optimization of solid waste transfer stations in Tehran, Iranian Journal of Health and Environment, 12(3), 501-514. magiran.com/p2062027
علی دریابیگی زند، آذر واعظی هیر، به کارگیری ماتریس ارزیابی اثرات سریع و مدل پایداری جهت ارزیابی اثرات محیط زیستی و بهینه سازی راهبری ایستگاه های انتقال پسماند شهر تهران. فصلنامه سلامت و محیط زیست، 1398؛ 12(3): 501-514. magiran.com/p2062027
A Daryabeigi Zand, A Vaezi Heir, Application of rapid impact assessment matrix and sustainability model in environmental impact assessment and operational optimization of solid waste transfer stations in Tehran, Iranian Journal of Health and Environment, 2019; 12(3): 501-514. magiran.com/p2062027
علی دریابیگی زند، آذر واعظی هیر، "به کارگیری ماتریس ارزیابی اثرات سریع و مدل پایداری جهت ارزیابی اثرات محیط زیستی و بهینه سازی راهبری ایستگاه های انتقال پسماند شهر تهران"، فصلنامه سلامت و محیط زیست 12، شماره 3 (1398): 501-514. magiran.com/p2062027
A Daryabeigi Zand, A Vaezi Heir, "Application of rapid impact assessment matrix and sustainability model in environmental impact assessment and operational optimization of solid waste transfer stations in Tehran", Iranian Journal of Health and Environment 12, no.3 (2019): 501-514. magiran.com/p2062027
علی دریابیگی زند، آذر واعظی هیر، (1398). 'به کارگیری ماتریس ارزیابی اثرات سریع و مدل پایداری جهت ارزیابی اثرات محیط زیستی و بهینه سازی راهبری ایستگاه های انتقال پسماند شهر تهران'، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12(3)، صص.501-514. magiran.com/p2062027
A Daryabeigi Zand, A Vaezi Heir, (2019). 'Application of rapid impact assessment matrix and sustainability model in environmental impact assessment and operational optimization of solid waste transfer stations in Tehran', Iranian Journal of Health and Environment, 12(3), pp.501-514. magiran.com/p2062027
علی دریابیگی زند؛ آذر واعظی هیر. "به کارگیری ماتریس ارزیابی اثرات سریع و مدل پایداری جهت ارزیابی اثرات محیط زیستی و بهینه سازی راهبری ایستگاه های انتقال پسماند شهر تهران". فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12 ،3 ، 1398، 501-514. magiran.com/p2062027
A Daryabeigi Zand; A Vaezi Heir. "Application of rapid impact assessment matrix and sustainability model in environmental impact assessment and operational optimization of solid waste transfer stations in Tehran", Iranian Journal of Health and Environment, 12, 3, 2019, 501-514. magiran.com/p2062027
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال