ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کاظم آبادی فراهانی، ابوالفضل کرمی ، (1398). تاثیر درمان گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران مبتلا به MSاستان تهران، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 20(78)، 37-45. magiran.com/p2062042
Zahra Kazemabadi Farahani, Abolfazl karami, (2019). Effect of group therapy based on choice theory on emotional control and life expectancy in patients with MS in Tehran, Knowledge & Research in Applied Psychology, 20(78), 37-45. magiran.com/p2062042
زهرا کاظم آبادی فراهانی، ابوالفضل کرمی ، تاثیر درمان گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران مبتلا به MSاستان تهران. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 1398؛ 20(78): 37-45. magiran.com/p2062042
Zahra Kazemabadi Farahani, Abolfazl karami, Effect of group therapy based on choice theory on emotional control and life expectancy in patients with MS in Tehran, Knowledge & Research in Applied Psychology, 2019; 20(78): 37-45. magiran.com/p2062042
زهرا کاظم آبادی فراهانی، ابوالفضل کرمی ، "تاثیر درمان گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران مبتلا به MSاستان تهران"، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 20، شماره 78 (1398): 37-45. magiran.com/p2062042
Zahra Kazemabadi Farahani, Abolfazl karami, "Effect of group therapy based on choice theory on emotional control and life expectancy in patients with MS in Tehran", Knowledge & Research in Applied Psychology 20, no.78 (2019): 37-45. magiran.com/p2062042
زهرا کاظم آبادی فراهانی، ابوالفضل کرمی ، (1398). 'تاثیر درمان گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران مبتلا به MSاستان تهران'، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 20(78)، صص.37-45. magiran.com/p2062042
Zahra Kazemabadi Farahani, Abolfazl karami, (2019). 'Effect of group therapy based on choice theory on emotional control and life expectancy in patients with MS in Tehran', Knowledge & Research in Applied Psychology, 20(78), pp.37-45. magiran.com/p2062042
زهرا کاظم آبادی فراهانی؛ ابوالفضل کرمی . "تاثیر درمان گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران مبتلا به MSاستان تهران". فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 20 ،78 ، 1398، 37-45. magiran.com/p2062042
Zahra Kazemabadi Farahani; Abolfazl karami. "Effect of group therapy based on choice theory on emotional control and life expectancy in patients with MS in Tehran", Knowledge & Research in Applied Psychology, 20, 78, 2019, 37-45. magiran.com/p2062042
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال