ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین افراسیابی، فاطمه زارعی محمودآبادی، حسن زارعی محمودآبادی، (1398). مطالعه کیفی تجربه زنان از لقاح آزمایشگاهی مکرر ناموفق در شهر میبد، Social Behavior Research & Health، 3(2)، 428-435. magiran.com/p2062311
Hossein Afrasiabi, Fatemeh Zareei Mahmoodabadi, Hassan Zareei Mahmoodabadi, (2019). Qualitative Study of Women's Experiences with In Vitro Fertilization in Maybod City, Social Behavior Research & Health, 3(2), 428-435. magiran.com/p2062311
حسین افراسیابی، فاطمه زارعی محمودآبادی، حسن زارعی محمودآبادی، مطالعه کیفی تجربه زنان از لقاح آزمایشگاهی مکرر ناموفق در شهر میبد. Social Behavior Research & Health، 1398؛ 3(2): 428-435. magiran.com/p2062311
Hossein Afrasiabi, Fatemeh Zareei Mahmoodabadi, Hassan Zareei Mahmoodabadi, Qualitative Study of Women's Experiences with In Vitro Fertilization in Maybod City, Social Behavior Research & Health, 2019; 3(2): 428-435. magiran.com/p2062311
حسین افراسیابی، فاطمه زارعی محمودآبادی، حسن زارعی محمودآبادی، "مطالعه کیفی تجربه زنان از لقاح آزمایشگاهی مکرر ناموفق در شهر میبد"، Social Behavior Research & Health 3، شماره 2 (1398): 428-435. magiran.com/p2062311
Hossein Afrasiabi, Fatemeh Zareei Mahmoodabadi, Hassan Zareei Mahmoodabadi, "Qualitative Study of Women's Experiences with In Vitro Fertilization in Maybod City", Social Behavior Research & Health 3, no.2 (2019): 428-435. magiran.com/p2062311
حسین افراسیابی، فاطمه زارعی محمودآبادی، حسن زارعی محمودآبادی، (1398). 'مطالعه کیفی تجربه زنان از لقاح آزمایشگاهی مکرر ناموفق در شهر میبد'، Social Behavior Research & Health، 3(2)، صص.428-435. magiran.com/p2062311
Hossein Afrasiabi, Fatemeh Zareei Mahmoodabadi, Hassan Zareei Mahmoodabadi, (2019). 'Qualitative Study of Women's Experiences with In Vitro Fertilization in Maybod City', Social Behavior Research & Health, 3(2), pp.428-435. magiran.com/p2062311
حسین افراسیابی؛ فاطمه زارعی محمودآبادی؛ حسن زارعی محمودآبادی. "مطالعه کیفی تجربه زنان از لقاح آزمایشگاهی مکرر ناموفق در شهر میبد". Social Behavior Research & Health، 3 ،2 ، 1398، 428-435. magiran.com/p2062311
Hossein Afrasiabi; Fatemeh Zareei Mahmoodabadi; Hassan Zareei Mahmoodabadi. "Qualitative Study of Women's Experiences with In Vitro Fertilization in Maybod City", Social Behavior Research & Health, 3, 2, 2019, 428-435. magiran.com/p2062311
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال