ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت رحمانی، فرشید نصرالله بیگی، سمیه نیاکان، قاسم رجبی واسو کلایی، (1398). رابطه بین ادراک عدالت از سیستم ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی پرستاران در بیمارستان-های دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17(3)، 269-280. magiran.com/p2062530
Hojjat Rahmani, Farshid Nasrolah Beigi, Somayeh Nikan, Ghasem Rajabi Vasoukalaei, (2019). The Relationship Between Justice Perception of Performance Appraisal System and Organizational Citizenship Behavior Among Nurses in Tehran University of Medical Sciences Hospitals, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17(3), 269-280. magiran.com/p2062530
حجت رحمانی، فرشید نصرالله بیگی، سمیه نیاکان، قاسم رجبی واسو کلایی، رابطه بین ادراک عدالت از سیستم ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی پرستاران در بیمارستان-های دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1398؛ 17(3): 269-280. magiran.com/p2062530
Hojjat Rahmani, Farshid Nasrolah Beigi, Somayeh Nikan, Ghasem Rajabi Vasoukalaei, The Relationship Between Justice Perception of Performance Appraisal System and Organizational Citizenship Behavior Among Nurses in Tehran University of Medical Sciences Hospitals, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2019; 17(3): 269-280. magiran.com/p2062530
حجت رحمانی، فرشید نصرالله بیگی، سمیه نیاکان، قاسم رجبی واسو کلایی، "رابطه بین ادراک عدالت از سیستم ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی پرستاران در بیمارستان-های دانشگاه علوم پزشکی تهران"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 17، شماره 3 (1398): 269-280. magiran.com/p2062530
Hojjat Rahmani, Farshid Nasrolah Beigi, Somayeh Nikan, Ghasem Rajabi Vasoukalaei, "The Relationship Between Justice Perception of Performance Appraisal System and Organizational Citizenship Behavior Among Nurses in Tehran University of Medical Sciences Hospitals", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 17, no.3 (2019): 269-280. magiran.com/p2062530
حجت رحمانی، فرشید نصرالله بیگی، سمیه نیاکان، قاسم رجبی واسو کلایی، (1398). 'رابطه بین ادراک عدالت از سیستم ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی پرستاران در بیمارستان-های دانشگاه علوم پزشکی تهران'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17(3)، صص.269-280. magiran.com/p2062530
Hojjat Rahmani, Farshid Nasrolah Beigi, Somayeh Nikan, Ghasem Rajabi Vasoukalaei, (2019). 'The Relationship Between Justice Perception of Performance Appraisal System and Organizational Citizenship Behavior Among Nurses in Tehran University of Medical Sciences Hospitals', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17(3), pp.269-280. magiran.com/p2062530
حجت رحمانی؛ فرشید نصرالله بیگی؛ سمیه نیاکان؛ قاسم رجبی واسو کلایی. "رابطه بین ادراک عدالت از سیستم ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی پرستاران در بیمارستان-های دانشگاه علوم پزشکی تهران". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17 ،3 ، 1398، 269-280. magiran.com/p2062530
Hojjat Rahmani; Farshid Nasrolah Beigi; Somayeh Nikan; Ghasem Rajabi Vasoukalaei. "The Relationship Between Justice Perception of Performance Appraisal System and Organizational Citizenship Behavior Among Nurses in Tehran University of Medical Sciences Hospitals", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17, 3, 2019, 269-280. magiran.com/p2062530
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال