ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا الله قلی، اعظم رحمانی، رضا قانعی قشلاق، آرزو فلاحی، معصومه هاشمیان، حامد فلاحی، بابک نعمت شهربابکی، (1398). فرسودگی شغلی از دیدگاه آموزش دهندگان سلامت: تبیین دلایل و نیازها، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17(3)، 281-294. magiran.com/p2062531
Leila Allahqoli, Azam Rahmani, Reza Ghanei Gheshlagh, Arezoo Fallahi, Masoumeh Hashemian, Hamed Fallahi, Babak Nemat Shahrbabaki, (2019). Job Burnout from the Perspective of Health Educators: Challenges and Needs, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17(3), 281-294. magiran.com/p2062531
لیلا الله قلی، اعظم رحمانی، رضا قانعی قشلاق، آرزو فلاحی، معصومه هاشمیان، حامد فلاحی، بابک نعمت شهربابکی، فرسودگی شغلی از دیدگاه آموزش دهندگان سلامت: تبیین دلایل و نیازها. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1398؛ 17(3): 281-294. magiran.com/p2062531
Leila Allahqoli, Azam Rahmani, Reza Ghanei Gheshlagh, Arezoo Fallahi, Masoumeh Hashemian, Hamed Fallahi, Babak Nemat Shahrbabaki, Job Burnout from the Perspective of Health Educators: Challenges and Needs, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2019; 17(3): 281-294. magiran.com/p2062531
لیلا الله قلی، اعظم رحمانی، رضا قانعی قشلاق، آرزو فلاحی، معصومه هاشمیان، حامد فلاحی، بابک نعمت شهربابکی، "فرسودگی شغلی از دیدگاه آموزش دهندگان سلامت: تبیین دلایل و نیازها"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 17، شماره 3 (1398): 281-294. magiran.com/p2062531
Leila Allahqoli, Azam Rahmani, Reza Ghanei Gheshlagh, Arezoo Fallahi, Masoumeh Hashemian, Hamed Fallahi, Babak Nemat Shahrbabaki, "Job Burnout from the Perspective of Health Educators: Challenges and Needs", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 17, no.3 (2019): 281-294. magiran.com/p2062531
لیلا الله قلی، اعظم رحمانی، رضا قانعی قشلاق، آرزو فلاحی، معصومه هاشمیان، حامد فلاحی، بابک نعمت شهربابکی، (1398). 'فرسودگی شغلی از دیدگاه آموزش دهندگان سلامت: تبیین دلایل و نیازها'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17(3)، صص.281-294. magiran.com/p2062531
Leila Allahqoli, Azam Rahmani, Reza Ghanei Gheshlagh, Arezoo Fallahi, Masoumeh Hashemian, Hamed Fallahi, Babak Nemat Shahrbabaki, (2019). 'Job Burnout from the Perspective of Health Educators: Challenges and Needs', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17(3), pp.281-294. magiran.com/p2062531
لیلا الله قلی؛ اعظم رحمانی؛ رضا قانعی قشلاق؛ آرزو فلاحی؛ معصومه هاشمیان؛ حامد فلاحی؛ بابک نعمت شهربابکی. "فرسودگی شغلی از دیدگاه آموزش دهندگان سلامت: تبیین دلایل و نیازها". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 17 ،3 ، 1398، 281-294. magiran.com/p2062531
Leila Allahqoli; Azam Rahmani; Reza Ghanei Gheshlagh; Arezoo Fallahi; Masoumeh Hashemian; Hamed Fallahi; Babak Nemat Shahrbabaki. "Job Burnout from the Perspective of Health Educators: Challenges and Needs", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17, 3, 2019, 281-294. magiran.com/p2062531
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال