ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا رجب نژاد، رضی الله خوشدونی فراهانی، سعیده نیازی، فرزانه سلیمانی زاده، (1398). درمان و پیشگیری گزیدگی حشرات و حیوانات موذی از منظر حکیم سید محمد مومن تنکابنی در کتاب تحفه المومنین، نشریه افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد)، 12(42)، 1. magiran.com/p2062575
Mohammad Reza Rajabnejad, Razi , Allah Khoshdouni Farahani, Saeedeh Niazi, Farzaneh Soleimanizadeh, (2019). Treatment and Prevention of Insect and Vicious Animal Bites based upon the Wisdoms of Sayyed Mohammad Beli Tonekaboni, , 12(42), 1. magiran.com/p2062575
محمدرضا رجب نژاد، رضی الله خوشدونی فراهانی، سعیده نیازی، فرزانه سلیمانی زاده، درمان و پیشگیری گزیدگی حشرات و حیوانات موذی از منظر حکیم سید محمد مومن تنکابنی در کتاب تحفه المومنین. نشریه افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد)، 1398؛ 12(42): 1. magiran.com/p2062575
Mohammad Reza Rajabnejad, Razi , Allah Khoshdouni Farahani, Saeedeh Niazi, Farzaneh Soleimanizadeh, Treatment and Prevention of Insect and Vicious Animal Bites based upon the Wisdoms of Sayyed Mohammad Beli Tonekaboni, , 2019; 12(42): 1. magiran.com/p2062575
محمدرضا رجب نژاد، رضی الله خوشدونی فراهانی، سعیده نیازی، فرزانه سلیمانی زاده، "درمان و پیشگیری گزیدگی حشرات و حیوانات موذی از منظر حکیم سید محمد مومن تنکابنی در کتاب تحفه المومنین"، نشریه افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد) 12، شماره 42 (1398): 1. magiran.com/p2062575
Mohammad Reza Rajabnejad, Razi , Allah Khoshdouni Farahani, Saeedeh Niazi, Farzaneh Soleimanizadeh, "Treatment and Prevention of Insect and Vicious Animal Bites based upon the Wisdoms of Sayyed Mohammad Beli Tonekaboni", 12, no.42 (2019): 1. magiran.com/p2062575
محمدرضا رجب نژاد، رضی الله خوشدونی فراهانی، سعیده نیازی، فرزانه سلیمانی زاده، (1398). 'درمان و پیشگیری گزیدگی حشرات و حیوانات موذی از منظر حکیم سید محمد مومن تنکابنی در کتاب تحفه المومنین'، نشریه افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد)، 12(42)، صص.1. magiran.com/p2062575
Mohammad Reza Rajabnejad, Razi , Allah Khoshdouni Farahani, Saeedeh Niazi, Farzaneh Soleimanizadeh, (2019). 'Treatment and Prevention of Insect and Vicious Animal Bites based upon the Wisdoms of Sayyed Mohammad Beli Tonekaboni', , 12(42), pp.1. magiran.com/p2062575
محمدرضا رجب نژاد؛ رضی الله خوشدونی فراهانی؛ سعیده نیازی؛ فرزانه سلیمانی زاده. "درمان و پیشگیری گزیدگی حشرات و حیوانات موذی از منظر حکیم سید محمد مومن تنکابنی در کتاب تحفه المومنین". نشریه افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد)، 12 ،42 ، 1398، 1. magiran.com/p2062575
Mohammad Reza Rajabnejad; Razi ; Allah Khoshdouni Farahani; Saeedeh Niazi; Farzaneh Soleimanizadeh. "Treatment and Prevention of Insect and Vicious Animal Bites based upon the Wisdoms of Sayyed Mohammad Beli Tonekaboni", , 12, 42, 2019, 1. magiran.com/p2062575
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال