ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا سبحان، شیما خسروی، عباس مرادی، (1398). بررسی فراوانی دیابت نوع دو در بیماران پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینای همدان، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 26(3)، 143-150. magiran.com/p2062585
Mohammadreza Sobhan, Shima Khosravi, Abbas Moradi, (2019). Assessing the Prevalence of Type 2 Diabetes in Patients with Psoriasis Referred to Sina Hospital, Hamadan, Iran, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 26(3), 143-150. magiran.com/p2062585
محمدرضا سبحان، شیما خسروی، عباس مرادی، بررسی فراوانی دیابت نوع دو در بیماران پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینای همدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 1398؛ 26(3): 143-150. magiran.com/p2062585
Mohammadreza Sobhan, Shima Khosravi, Abbas Moradi, Assessing the Prevalence of Type 2 Diabetes in Patients with Psoriasis Referred to Sina Hospital, Hamadan, Iran, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 2019; 26(3): 143-150. magiran.com/p2062585
محمدرضا سبحان، شیما خسروی، عباس مرادی، "بررسی فراوانی دیابت نوع دو در بیماران پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینای همدان"، مجله پزشکی بالینی ابن سینا 26، شماره 3 (1398): 143-150. magiran.com/p2062585
Mohammadreza Sobhan, Shima Khosravi, Abbas Moradi, "Assessing the Prevalence of Type 2 Diabetes in Patients with Psoriasis Referred to Sina Hospital, Hamadan, Iran", Avicenna Journal of Clinical Medicine 26, no.3 (2019): 143-150. magiran.com/p2062585
محمدرضا سبحان، شیما خسروی، عباس مرادی، (1398). 'بررسی فراوانی دیابت نوع دو در بیماران پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینای همدان'، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 26(3)، صص.143-150. magiran.com/p2062585
Mohammadreza Sobhan, Shima Khosravi, Abbas Moradi, (2019). 'Assessing the Prevalence of Type 2 Diabetes in Patients with Psoriasis Referred to Sina Hospital, Hamadan, Iran', Avicenna Journal of Clinical Medicine, 26(3), pp.143-150. magiran.com/p2062585
محمدرضا سبحان؛ شیما خسروی؛ عباس مرادی. "بررسی فراوانی دیابت نوع دو در بیماران پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینای همدان". مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 26 ،3 ، 1398، 143-150. magiran.com/p2062585
Mohammadreza Sobhan; Shima Khosravi; Abbas Moradi. "Assessing the Prevalence of Type 2 Diabetes in Patients with Psoriasis Referred to Sina Hospital, Hamadan, Iran", Avicenna Journal of Clinical Medicine, 26, 3, 2019, 143-150. magiran.com/p2062585
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال