ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی علیزاده، نسرین جیریایی، میلاد مولایی، فاطمه اسلامی، (1398). تاثیر یاگ لیزر کپسولوتومی بر پارامترهای سگمان قدامی و عیوب انکساری در بیماران دچار کدورت کپسول خلفی، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 26(3)، 166-172. magiran.com/p2062588
Mehdi Alizadeh, Nasrin Jiryaee, Milad Molaei, Fatemeh Eslami, (2019). Refractive Error and Anterior Segment Parametric Changes in Patients with Posterior Capsular Opacification after Nd: YAG Laser Posterior Capsulotomy, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 26(3), 166-172. magiran.com/p2062588
مهدی علیزاده، نسرین جیریایی، میلاد مولایی، فاطمه اسلامی، تاثیر یاگ لیزر کپسولوتومی بر پارامترهای سگمان قدامی و عیوب انکساری در بیماران دچار کدورت کپسول خلفی. مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 1398؛ 26(3): 166-172. magiran.com/p2062588
Mehdi Alizadeh, Nasrin Jiryaee, Milad Molaei, Fatemeh Eslami, Refractive Error and Anterior Segment Parametric Changes in Patients with Posterior Capsular Opacification after Nd: YAG Laser Posterior Capsulotomy, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 2019; 26(3): 166-172. magiran.com/p2062588
مهدی علیزاده، نسرین جیریایی، میلاد مولایی، فاطمه اسلامی، "تاثیر یاگ لیزر کپسولوتومی بر پارامترهای سگمان قدامی و عیوب انکساری در بیماران دچار کدورت کپسول خلفی"، مجله پزشکی بالینی ابن سینا 26، شماره 3 (1398): 166-172. magiran.com/p2062588
Mehdi Alizadeh, Nasrin Jiryaee, Milad Molaei, Fatemeh Eslami, "Refractive Error and Anterior Segment Parametric Changes in Patients with Posterior Capsular Opacification after Nd: YAG Laser Posterior Capsulotomy", Avicenna Journal of Clinical Medicine 26, no.3 (2019): 166-172. magiran.com/p2062588
مهدی علیزاده، نسرین جیریایی، میلاد مولایی، فاطمه اسلامی، (1398). 'تاثیر یاگ لیزر کپسولوتومی بر پارامترهای سگمان قدامی و عیوب انکساری در بیماران دچار کدورت کپسول خلفی'، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 26(3)، صص.166-172. magiran.com/p2062588
Mehdi Alizadeh, Nasrin Jiryaee, Milad Molaei, Fatemeh Eslami, (2019). 'Refractive Error and Anterior Segment Parametric Changes in Patients with Posterior Capsular Opacification after Nd: YAG Laser Posterior Capsulotomy', Avicenna Journal of Clinical Medicine, 26(3), pp.166-172. magiran.com/p2062588
مهدی علیزاده؛ نسرین جیریایی؛ میلاد مولایی؛ فاطمه اسلامی. "تاثیر یاگ لیزر کپسولوتومی بر پارامترهای سگمان قدامی و عیوب انکساری در بیماران دچار کدورت کپسول خلفی". مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 26 ،3 ، 1398، 166-172. magiran.com/p2062588
Mehdi Alizadeh; Nasrin Jiryaee; Milad Molaei; Fatemeh Eslami. "Refractive Error and Anterior Segment Parametric Changes in Patients with Posterior Capsular Opacification after Nd: YAG Laser Posterior Capsulotomy", Avicenna Journal of Clinical Medicine, 26, 3, 2019, 166-172. magiran.com/p2062588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال