ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید نوروزی داینی، بهنام معتکف ایمانی، (1398). اندازه گیری و مدلسازی خطاهای هندسی میز دورانی در فرز CNC چهار محور، مجله مهندسی ساخت و تولید ایران، 6(7)، 1-11. magiran.com/p2062848
Hamid Nowruzi Daeni, Behnam Moetakef Imani , (2019). Measurement and Modeling of Rotary Table geometric errors in CNC 4-axis Machine Tool, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, 6(7), 1-11. magiran.com/p2062848
حمید نوروزی داینی، بهنام معتکف ایمانی، اندازه گیری و مدلسازی خطاهای هندسی میز دورانی در فرز CNC چهار محور. مجله مهندسی ساخت و تولید ایران، 1398؛ 6(7): 1-11. magiran.com/p2062848
Hamid Nowruzi Daeni, Behnam Moetakef Imani , Measurement and Modeling of Rotary Table geometric errors in CNC 4-axis Machine Tool, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, 2019; 6(7): 1-11. magiran.com/p2062848
حمید نوروزی داینی، بهنام معتکف ایمانی، "اندازه گیری و مدلسازی خطاهای هندسی میز دورانی در فرز CNC چهار محور"، مجله مهندسی ساخت و تولید ایران 6، شماره 7 (1398): 1-11. magiran.com/p2062848
Hamid Nowruzi Daeni, Behnam Moetakef Imani , "Measurement and Modeling of Rotary Table geometric errors in CNC 4-axis Machine Tool", Iranian Journal of Manufacturing Engineering 6, no.7 (2019): 1-11. magiran.com/p2062848
حمید نوروزی داینی، بهنام معتکف ایمانی، (1398). 'اندازه گیری و مدلسازی خطاهای هندسی میز دورانی در فرز CNC چهار محور'، مجله مهندسی ساخت و تولید ایران، 6(7)، صص.1-11. magiran.com/p2062848
Hamid Nowruzi Daeni, Behnam Moetakef Imani , (2019). 'Measurement and Modeling of Rotary Table geometric errors in CNC 4-axis Machine Tool', Iranian Journal of Manufacturing Engineering, 6(7), pp.1-11. magiran.com/p2062848
حمید نوروزی داینی؛ بهنام معتکف ایمانی. "اندازه گیری و مدلسازی خطاهای هندسی میز دورانی در فرز CNC چهار محور". مجله مهندسی ساخت و تولید ایران، 6 ،7 ، 1398، 1-11. magiran.com/p2062848
Hamid Nowruzi Daeni; Behnam Moetakef Imani . "Measurement and Modeling of Rotary Table geometric errors in CNC 4-axis Machine Tool", Iranian Journal of Manufacturing Engineering, 6, 7, 2019, 1-11. magiran.com/p2062848
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال