ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین جناآبادی، مرضیه جعفرپور، (1398). اثربخشی درمان چشم انداز زمان در انسجام روانی و استرس ادراک شده مادران دانش آموزان اختلال یادگیری، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(1)، 52-71. magiran.com/p2063160
Hossein Jenaabadi , M Jafarpour, (2019). The effectiveness of time perspective treatment in sense of coherence and perceived stress of mothers of children with learning disorders, Journal of Learning Disabilities, 9(1), 52-71. magiran.com/p2063160
حسین جناآبادی، مرضیه جعفرپور، اثربخشی درمان چشم انداز زمان در انسجام روانی و استرس ادراک شده مادران دانش آموزان اختلال یادگیری. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 1398؛ 9(1): 52-71. magiran.com/p2063160
Hossein Jenaabadi , M Jafarpour, The effectiveness of time perspective treatment in sense of coherence and perceived stress of mothers of children with learning disorders, Journal of Learning Disabilities, 2019; 9(1): 52-71. magiran.com/p2063160
حسین جناآبادی، مرضیه جعفرپور، "اثربخشی درمان چشم انداز زمان در انسجام روانی و استرس ادراک شده مادران دانش آموزان اختلال یادگیری"، فصلنامه ناتوانی های یادگیری 9، شماره 1 (1398): 52-71. magiran.com/p2063160
Hossein Jenaabadi , M Jafarpour, "The effectiveness of time perspective treatment in sense of coherence and perceived stress of mothers of children with learning disorders", Journal of Learning Disabilities 9, no.1 (2019): 52-71. magiran.com/p2063160
حسین جناآبادی، مرضیه جعفرپور، (1398). 'اثربخشی درمان چشم انداز زمان در انسجام روانی و استرس ادراک شده مادران دانش آموزان اختلال یادگیری'، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(1)، صص.52-71. magiran.com/p2063160
Hossein Jenaabadi , M Jafarpour, (2019). 'The effectiveness of time perspective treatment in sense of coherence and perceived stress of mothers of children with learning disorders', Journal of Learning Disabilities, 9(1), pp.52-71. magiran.com/p2063160
حسین جناآبادی؛ مرضیه جعفرپور. "اثربخشی درمان چشم انداز زمان در انسجام روانی و استرس ادراک شده مادران دانش آموزان اختلال یادگیری". فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9 ،1 ، 1398، 52-71. magiran.com/p2063160
Hossein Jenaabadi ; M Jafarpour. "The effectiveness of time perspective treatment in sense of coherence and perceived stress of mothers of children with learning disorders", Journal of Learning Disabilities, 9, 1, 2019, 52-71. magiran.com/p2063160
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال