ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تورج هاشمی، منصور بیرامی، مرجان خوش اقبال، (1398). مقایسه اثربخشی بازتوانی شناختی متمرکز بر آگاهی واج شناختی و توانبخشی شناختی متمرکز بر حافظه فعال در بهبود نشانه های اختلال خواندن در دانش آموزان دوره ابتدایی، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(1)، 137-157. magiran.com/p2063164
T. Hashemi, M. Bayrami, M. Khosheghbal, (2019). Comparison of the effectiveness of cognitive rehabilitation focused on phonological awareness and cognitive rehabilitation focused on working memory in improving symptoms of dyslexia in primary school students, Journal of Learning Disabilities, 9(1), 137-157. magiran.com/p2063164
تورج هاشمی، منصور بیرامی، مرجان خوش اقبال، مقایسه اثربخشی بازتوانی شناختی متمرکز بر آگاهی واج شناختی و توانبخشی شناختی متمرکز بر حافظه فعال در بهبود نشانه های اختلال خواندن در دانش آموزان دوره ابتدایی. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 1398؛ 9(1): 137-157. magiran.com/p2063164
T. Hashemi, M. Bayrami, M. Khosheghbal, Comparison of the effectiveness of cognitive rehabilitation focused on phonological awareness and cognitive rehabilitation focused on working memory in improving symptoms of dyslexia in primary school students, Journal of Learning Disabilities, 2019; 9(1): 137-157. magiran.com/p2063164
تورج هاشمی، منصور بیرامی، مرجان خوش اقبال، "مقایسه اثربخشی بازتوانی شناختی متمرکز بر آگاهی واج شناختی و توانبخشی شناختی متمرکز بر حافظه فعال در بهبود نشانه های اختلال خواندن در دانش آموزان دوره ابتدایی"، فصلنامه ناتوانی های یادگیری 9، شماره 1 (1398): 137-157. magiran.com/p2063164
T. Hashemi, M. Bayrami, M. Khosheghbal, "Comparison of the effectiveness of cognitive rehabilitation focused on phonological awareness and cognitive rehabilitation focused on working memory in improving symptoms of dyslexia in primary school students", Journal of Learning Disabilities 9, no.1 (2019): 137-157. magiran.com/p2063164
تورج هاشمی، منصور بیرامی، مرجان خوش اقبال، (1398). 'مقایسه اثربخشی بازتوانی شناختی متمرکز بر آگاهی واج شناختی و توانبخشی شناختی متمرکز بر حافظه فعال در بهبود نشانه های اختلال خواندن در دانش آموزان دوره ابتدایی'، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(1)، صص.137-157. magiran.com/p2063164
T. Hashemi, M. Bayrami, M. Khosheghbal, (2019). 'Comparison of the effectiveness of cognitive rehabilitation focused on phonological awareness and cognitive rehabilitation focused on working memory in improving symptoms of dyslexia in primary school students', Journal of Learning Disabilities, 9(1), pp.137-157. magiran.com/p2063164
تورج هاشمی؛ منصور بیرامی؛ مرجان خوش اقبال. "مقایسه اثربخشی بازتوانی شناختی متمرکز بر آگاهی واج شناختی و توانبخشی شناختی متمرکز بر حافظه فعال در بهبود نشانه های اختلال خواندن در دانش آموزان دوره ابتدایی". فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9 ،1 ، 1398، 137-157. magiran.com/p2063164
T. Hashemi; M. Bayrami; M. Khosheghbal. "Comparison of the effectiveness of cognitive rehabilitation focused on phonological awareness and cognitive rehabilitation focused on working memory in improving symptoms of dyslexia in primary school students", Journal of Learning Disabilities, 9, 1, 2019, 137-157. magiran.com/p2063164
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال