ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر سالاری نیا، نظر افضلی، سیدجواد حسینی واشان، مسلم باشتنی، (1398). ارزیابی شاخص تولید، راندمان انرژی و پروتئین، شاخص های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح و اندازه ذرات مختلف پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32(4)، 93-105. magiran.com/p2063185
Amir Salarinia, Nazar Afzali, Seyyed Javad Hosseini Vashan , Moslem Bashtani, (2019). Evaluation of production index, protein and energy efficiency indices, biochemical blood traits and humoral immunity in broiler chickens fed different level and particle size of insoluble non-starch polysaccharide of rice and oat hull, Veterinary Researches and Biological Products, 32(4), 93-105. magiran.com/p2063185
امیر سالاری نیا، نظر افضلی، سیدجواد حسینی واشان، مسلم باشتنی، ارزیابی شاخص تولید، راندمان انرژی و پروتئین، شاخص های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح و اندازه ذرات مختلف پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف. نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 1398؛ 32(4): 93-105. magiran.com/p2063185
Amir Salarinia, Nazar Afzali, Seyyed Javad Hosseini Vashan , Moslem Bashtani, Evaluation of production index, protein and energy efficiency indices, biochemical blood traits and humoral immunity in broiler chickens fed different level and particle size of insoluble non-starch polysaccharide of rice and oat hull, Veterinary Researches and Biological Products, 2019; 32(4): 93-105. magiran.com/p2063185
امیر سالاری نیا، نظر افضلی، سیدجواد حسینی واشان، مسلم باشتنی، "ارزیابی شاخص تولید، راندمان انرژی و پروتئین، شاخص های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح و اندازه ذرات مختلف پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف"، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 32، شماره 4 (1398): 93-105. magiran.com/p2063185
Amir Salarinia, Nazar Afzali, Seyyed Javad Hosseini Vashan , Moslem Bashtani, "Evaluation of production index, protein and energy efficiency indices, biochemical blood traits and humoral immunity in broiler chickens fed different level and particle size of insoluble non-starch polysaccharide of rice and oat hull", Veterinary Researches and Biological Products 32, no.4 (2019): 93-105. magiran.com/p2063185
امیر سالاری نیا، نظر افضلی، سیدجواد حسینی واشان، مسلم باشتنی، (1398). 'ارزیابی شاخص تولید، راندمان انرژی و پروتئین، شاخص های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح و اندازه ذرات مختلف پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف'، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32(4)، صص.93-105. magiran.com/p2063185
Amir Salarinia, Nazar Afzali, Seyyed Javad Hosseini Vashan , Moslem Bashtani, (2019). 'Evaluation of production index, protein and energy efficiency indices, biochemical blood traits and humoral immunity in broiler chickens fed different level and particle size of insoluble non-starch polysaccharide of rice and oat hull', Veterinary Researches and Biological Products, 32(4), pp.93-105. magiran.com/p2063185
امیر سالاری نیا؛ نظر افضلی؛ سیدجواد حسینی واشان؛ مسلم باشتنی. "ارزیابی شاخص تولید، راندمان انرژی و پروتئین، شاخص های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح و اندازه ذرات مختلف پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف". نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32 ،4 ، 1398، 93-105. magiran.com/p2063185
Amir Salarinia; Nazar Afzali; Seyyed Javad Hosseini Vashan ; Moslem Bashtani. "Evaluation of production index, protein and energy efficiency indices, biochemical blood traits and humoral immunity in broiler chickens fed different level and particle size of insoluble non-starch polysaccharide of rice and oat hull", Veterinary Researches and Biological Products, 32, 4, 2019, 93-105. magiran.com/p2063185
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال