ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده فاطمه آقایی دوست، نرگس انصاری، (1398). تاثیر pH الکترولیت بر مغناطش نانوکامپوزیت گرافن- کبالت سنتز شده به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی، مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 8(3)، 59-69. magiran.com/p2063203
Seyedeh Fatemeh T Aghaie Doost, Narges Ansari , (2019). Effect of Solution pH on Magnetization of Graphene-Cobalt Nanocomposite Synthesized by Electrochemical Deposition Technique, Journal of Advanced Materials and Technologies, 8(3), 59-69. magiran.com/p2063203
سیده فاطمه آقایی دوست، نرگس انصاری، تاثیر pH الکترولیت بر مغناطش نانوکامپوزیت گرافن- کبالت سنتز شده به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی. مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 1398؛ 8(3): 59-69. magiran.com/p2063203
Seyedeh Fatemeh T Aghaie Doost, Narges Ansari , Effect of Solution pH on Magnetization of Graphene-Cobalt Nanocomposite Synthesized by Electrochemical Deposition Technique, Journal of Advanced Materials and Technologies, 2019; 8(3): 59-69. magiran.com/p2063203
سیده فاطمه آقایی دوست، نرگس انصاری، "تاثیر pH الکترولیت بر مغناطش نانوکامپوزیت گرافن- کبالت سنتز شده به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی"، مجله مواد و فناوری های پیشرفته 8، شماره 3 (1398): 59-69. magiran.com/p2063203
Seyedeh Fatemeh T Aghaie Doost, Narges Ansari , "Effect of Solution pH on Magnetization of Graphene-Cobalt Nanocomposite Synthesized by Electrochemical Deposition Technique", Journal of Advanced Materials and Technologies 8, no.3 (2019): 59-69. magiran.com/p2063203
سیده فاطمه آقایی دوست، نرگس انصاری، (1398). 'تاثیر pH الکترولیت بر مغناطش نانوکامپوزیت گرافن- کبالت سنتز شده به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی'، مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 8(3)، صص.59-69. magiran.com/p2063203
Seyedeh Fatemeh T Aghaie Doost, Narges Ansari , (2019). 'Effect of Solution pH on Magnetization of Graphene-Cobalt Nanocomposite Synthesized by Electrochemical Deposition Technique', Journal of Advanced Materials and Technologies, 8(3), pp.59-69. magiran.com/p2063203
سیده فاطمه آقایی دوست؛ نرگس انصاری. "تاثیر pH الکترولیت بر مغناطش نانوکامپوزیت گرافن- کبالت سنتز شده به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی". مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 8 ،3 ، 1398، 59-69. magiran.com/p2063203
Seyedeh Fatemeh T Aghaie Doost; Narges Ansari . "Effect of Solution pH on Magnetization of Graphene-Cobalt Nanocomposite Synthesized by Electrochemical Deposition Technique", Journal of Advanced Materials and Technologies, 8, 3, 2019, 59-69. magiran.com/p2063203
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال