ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا سلیمی، علی چیتگر، علیرضا مختاری، (1398). شناسایی ژن های مقاومت به سولفانامید (sul2‎، sul3‎) ، تتراسایکلین tet(A)‎ ، tet(C)‎ ، tet(D)‎ و اینتگرون intI در نمونه اشریشیاکلی جداسازی شده از نمونه های ورم پستان (Mastitis)، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8(4)، 365-376. magiran.com/p2063265
Reza Salimi, Ali Chitgar, Alireza Mokhtari, (2019). Survey and identification of Resistance Genes of Sulfanamide (sul2, sul3) and Tetracycline Tet (A), tet (C), tet (D) and intI Integron Genes in Escherichia Coli Isolated from Mastitis Samples, Alborz University Medical Journal, 8(4), 365-376. magiran.com/p2063265
رضا سلیمی، علی چیتگر، علیرضا مختاری، شناسایی ژن های مقاومت به سولفانامید (sul2‎، sul3‎) ، تتراسایکلین tet(A)‎ ، tet(C)‎ ، tet(D)‎ و اینتگرون intI در نمونه اشریشیاکلی جداسازی شده از نمونه های ورم پستان (Mastitis). نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 1398؛ 8(4): 365-376. magiran.com/p2063265
Reza Salimi, Ali Chitgar, Alireza Mokhtari, Survey and identification of Resistance Genes of Sulfanamide (sul2, sul3) and Tetracycline Tet (A), tet (C), tet (D) and intI Integron Genes in Escherichia Coli Isolated from Mastitis Samples, Alborz University Medical Journal, 2019; 8(4): 365-376. magiran.com/p2063265
رضا سلیمی، علی چیتگر، علیرضا مختاری، "شناسایی ژن های مقاومت به سولفانامید (sul2‎، sul3‎) ، تتراسایکلین tet(A)‎ ، tet(C)‎ ، tet(D)‎ و اینتگرون intI در نمونه اشریشیاکلی جداسازی شده از نمونه های ورم پستان (Mastitis)"، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 8، شماره 4 (1398): 365-376. magiran.com/p2063265
Reza Salimi, Ali Chitgar, Alireza Mokhtari, "Survey and identification of Resistance Genes of Sulfanamide (sul2, sul3) and Tetracycline Tet (A), tet (C), tet (D) and intI Integron Genes in Escherichia Coli Isolated from Mastitis Samples", Alborz University Medical Journal 8, no.4 (2019): 365-376. magiran.com/p2063265
رضا سلیمی، علی چیتگر، علیرضا مختاری، (1398). 'شناسایی ژن های مقاومت به سولفانامید (sul2‎، sul3‎) ، تتراسایکلین tet(A)‎ ، tet(C)‎ ، tet(D)‎ و اینتگرون intI در نمونه اشریشیاکلی جداسازی شده از نمونه های ورم پستان (Mastitis)'، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8(4)، صص.365-376. magiran.com/p2063265
Reza Salimi, Ali Chitgar, Alireza Mokhtari, (2019). 'Survey and identification of Resistance Genes of Sulfanamide (sul2, sul3) and Tetracycline Tet (A), tet (C), tet (D) and intI Integron Genes in Escherichia Coli Isolated from Mastitis Samples', Alborz University Medical Journal, 8(4), pp.365-376. magiran.com/p2063265
رضا سلیمی؛ علی چیتگر؛ علیرضا مختاری. "شناسایی ژن های مقاومت به سولفانامید (sul2‎، sul3‎) ، تتراسایکلین tet(A)‎ ، tet(C)‎ ، tet(D)‎ و اینتگرون intI در نمونه اشریشیاکلی جداسازی شده از نمونه های ورم پستان (Mastitis)". نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 8 ،4 ، 1398، 365-376. magiran.com/p2063265
Reza Salimi; Ali Chitgar; Alireza Mokhtari. "Survey and identification of Resistance Genes of Sulfanamide (sul2, sul3) and Tetracycline Tet (A), tet (C), tet (D) and intI Integron Genes in Escherichia Coli Isolated from Mastitis Samples", Alborz University Medical Journal, 8, 4, 2019, 365-376. magiran.com/p2063265
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال