ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هانیه قائم پناه، محمدرضا دیوبند، امین اصغرزاده الوار، محسن نجفی، (1398). بهسازی تصاویر پورتال الکترونیکی بر اساس تبدیل موجک، نشریه پژوهش در پزشکی، 43(4)، 192-197. magiran.com/p2063427
Hanieh Ghaempanah, Mohammad Reza Deevband, Amin Asgharzadeh Alvar, Mohsen Najafi, (2019). Wavelet-based Enhancement of Electronic Portal Images, Journal of Research In Medical Sciences, 43(4), 192-197. magiran.com/p2063427
هانیه قائم پناه، محمدرضا دیوبند، امین اصغرزاده الوار، محسن نجفی، بهسازی تصاویر پورتال الکترونیکی بر اساس تبدیل موجک. نشریه پژوهش در پزشکی، 1398؛ 43(4): 192-197. magiran.com/p2063427
Hanieh Ghaempanah, Mohammad Reza Deevband, Amin Asgharzadeh Alvar, Mohsen Najafi, Wavelet-based Enhancement of Electronic Portal Images, Journal of Research In Medical Sciences, 2019; 43(4): 192-197. magiran.com/p2063427
هانیه قائم پناه، محمدرضا دیوبند، امین اصغرزاده الوار، محسن نجفی، "بهسازی تصاویر پورتال الکترونیکی بر اساس تبدیل موجک"، نشریه پژوهش در پزشکی 43، شماره 4 (1398): 192-197. magiran.com/p2063427
Hanieh Ghaempanah, Mohammad Reza Deevband, Amin Asgharzadeh Alvar, Mohsen Najafi, "Wavelet-based Enhancement of Electronic Portal Images", Journal of Research In Medical Sciences 43, no.4 (2019): 192-197. magiran.com/p2063427
هانیه قائم پناه، محمدرضا دیوبند، امین اصغرزاده الوار، محسن نجفی، (1398). 'بهسازی تصاویر پورتال الکترونیکی بر اساس تبدیل موجک'، نشریه پژوهش در پزشکی، 43(4)، صص.192-197. magiran.com/p2063427
Hanieh Ghaempanah, Mohammad Reza Deevband, Amin Asgharzadeh Alvar, Mohsen Najafi, (2019). 'Wavelet-based Enhancement of Electronic Portal Images', Journal of Research In Medical Sciences, 43(4), pp.192-197. magiran.com/p2063427
هانیه قائم پناه؛ محمدرضا دیوبند؛ امین اصغرزاده الوار؛ محسن نجفی. "بهسازی تصاویر پورتال الکترونیکی بر اساس تبدیل موجک". نشریه پژوهش در پزشکی، 43 ،4 ، 1398، 192-197. magiran.com/p2063427
Hanieh Ghaempanah; Mohammad Reza Deevband; Amin Asgharzadeh Alvar; Mohsen Najafi. "Wavelet-based Enhancement of Electronic Portal Images", Journal of Research In Medical Sciences, 43, 4, 2019, 192-197. magiran.com/p2063427
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال