ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه کاظمی، الهام خانی سانیج، (1398). پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی IL-6 و IL-8 به مکمل یاری کوتاه مدت زنجبیل و فعالیت ورزشی حاد وامانده ساز در مردان ورزشکار، نشریه پژوهش در پزشکی، 43(4)، 222-227. magiran.com/p2063432
Fahimeh Kazemi, Elham Khani Sanij, (2019). Response of pro-inflammatory cytokines, IL-6 and IL-8 to short-term supplementation with ginger and acute exhaustive exercise in male athletes, Journal of Research In Medical Sciences, 43(4), 222-227. magiran.com/p2063432
فهیمه کاظمی، الهام خانی سانیج، پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی IL-6 و IL-8 به مکمل یاری کوتاه مدت زنجبیل و فعالیت ورزشی حاد وامانده ساز در مردان ورزشکار. نشریه پژوهش در پزشکی، 1398؛ 43(4): 222-227. magiran.com/p2063432
Fahimeh Kazemi, Elham Khani Sanij, Response of pro-inflammatory cytokines, IL-6 and IL-8 to short-term supplementation with ginger and acute exhaustive exercise in male athletes, Journal of Research In Medical Sciences, 2019; 43(4): 222-227. magiran.com/p2063432
فهیمه کاظمی، الهام خانی سانیج، "پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی IL-6 و IL-8 به مکمل یاری کوتاه مدت زنجبیل و فعالیت ورزشی حاد وامانده ساز در مردان ورزشکار"، نشریه پژوهش در پزشکی 43، شماره 4 (1398): 222-227. magiran.com/p2063432
Fahimeh Kazemi, Elham Khani Sanij, "Response of pro-inflammatory cytokines, IL-6 and IL-8 to short-term supplementation with ginger and acute exhaustive exercise in male athletes", Journal of Research In Medical Sciences 43, no.4 (2019): 222-227. magiran.com/p2063432
فهیمه کاظمی، الهام خانی سانیج، (1398). 'پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی IL-6 و IL-8 به مکمل یاری کوتاه مدت زنجبیل و فعالیت ورزشی حاد وامانده ساز در مردان ورزشکار'، نشریه پژوهش در پزشکی، 43(4)، صص.222-227. magiran.com/p2063432
Fahimeh Kazemi, Elham Khani Sanij, (2019). 'Response of pro-inflammatory cytokines, IL-6 and IL-8 to short-term supplementation with ginger and acute exhaustive exercise in male athletes', Journal of Research In Medical Sciences, 43(4), pp.222-227. magiran.com/p2063432
فهیمه کاظمی؛ الهام خانی سانیج. "پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی IL-6 و IL-8 به مکمل یاری کوتاه مدت زنجبیل و فعالیت ورزشی حاد وامانده ساز در مردان ورزشکار". نشریه پژوهش در پزشکی، 43 ،4 ، 1398، 222-227. magiran.com/p2063432
Fahimeh Kazemi; Elham Khani Sanij. "Response of pro-inflammatory cytokines, IL-6 and IL-8 to short-term supplementation with ginger and acute exhaustive exercise in male athletes", Journal of Research In Medical Sciences, 43, 4, 2019, 222-227. magiran.com/p2063432
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال