ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شاهین عالم زاده، فرهنگ احمدی گیوی، علیرضا محب الحجه، محمدعلی نصراصفهانی، (1398). بررسی تغییرات اقلیمی مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5، مجله ژئوفیزیک ایران، 13(2)، 1-18. magiran.com/p2063450
Shahin Alemzadeh, Farhang Ahmadi Givi , Alireza Mohebalhojeh, Mohammad Ali Nasr Esfahany, (2019). Projected changes in winter-time storm trcaks over Atlantic-Mediterranian-Southwest Asia using the MPI-ESM-LR model for RCP8.5 scenario in CMIP5, Iranian Journal of Geophysics, 13(2), 1-18. magiran.com/p2063450
شاهین عالم زاده، فرهنگ احمدی گیوی، علیرضا محب الحجه، محمدعلی نصراصفهانی، بررسی تغییرات اقلیمی مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5. مجله ژئوفیزیک ایران، 1398؛ 13(2): 1-18. magiran.com/p2063450
Shahin Alemzadeh, Farhang Ahmadi Givi , Alireza Mohebalhojeh, Mohammad Ali Nasr Esfahany, Projected changes in winter-time storm trcaks over Atlantic-Mediterranian-Southwest Asia using the MPI-ESM-LR model for RCP8.5 scenario in CMIP5, Iranian Journal of Geophysics, 2019; 13(2): 1-18. magiran.com/p2063450
شاهین عالم زاده، فرهنگ احمدی گیوی، علیرضا محب الحجه، محمدعلی نصراصفهانی، "بررسی تغییرات اقلیمی مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5"، مجله ژئوفیزیک ایران 13، شماره 2 (1398): 1-18. magiran.com/p2063450
Shahin Alemzadeh, Farhang Ahmadi Givi , Alireza Mohebalhojeh, Mohammad Ali Nasr Esfahany, "Projected changes in winter-time storm trcaks over Atlantic-Mediterranian-Southwest Asia using the MPI-ESM-LR model for RCP8.5 scenario in CMIP5", Iranian Journal of Geophysics 13, no.2 (2019): 1-18. magiran.com/p2063450
شاهین عالم زاده، فرهنگ احمدی گیوی، علیرضا محب الحجه، محمدعلی نصراصفهانی، (1398). 'بررسی تغییرات اقلیمی مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5'، مجله ژئوفیزیک ایران، 13(2)، صص.1-18. magiran.com/p2063450
Shahin Alemzadeh, Farhang Ahmadi Givi , Alireza Mohebalhojeh, Mohammad Ali Nasr Esfahany, (2019). 'Projected changes in winter-time storm trcaks over Atlantic-Mediterranian-Southwest Asia using the MPI-ESM-LR model for RCP8.5 scenario in CMIP5', Iranian Journal of Geophysics, 13(2), pp.1-18. magiran.com/p2063450
شاهین عالم زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی. "بررسی تغییرات اقلیمی مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5". مجله ژئوفیزیک ایران، 13 ،2 ، 1398، 1-18. magiran.com/p2063450
Shahin Alemzadeh; Farhang Ahmadi Givi ; Alireza Mohebalhojeh; Mohammad Ali Nasr Esfahany. "Projected changes in winter-time storm trcaks over Atlantic-Mediterranian-Southwest Asia using the MPI-ESM-LR model for RCP8.5 scenario in CMIP5", Iranian Journal of Geophysics, 13, 2, 2019, 1-18. magiran.com/p2063450
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال