ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهریار علی محمدی، حسین ملکوتی، مریم راهبانی، مجید آزادی، (1398). ارزیابی داده گواری وردشی سه بعدی در کاهش حساسیت شبیه سازی طوفان حاره ای گونو به محدوده های انتخابی، مجله ژئوفیزیک ایران، 13(2)، 19-35. magiran.com/p2063451
Mehryar Alimohammadi, Hossein Malakooti , Maryam Rahbani, Majid Azadi, (2019). Evaluation of three-dimensional variational assimilation on reducing the sensitivity of Tropical Cyclone GONU simulation to selective domains, Iranian Journal of Geophysics, 13(2), 19-35. magiran.com/p2063451
مهریار علی محمدی، حسین ملکوتی، مریم راهبانی، مجید آزادی، ارزیابی داده گواری وردشی سه بعدی در کاهش حساسیت شبیه سازی طوفان حاره ای گونو به محدوده های انتخابی. مجله ژئوفیزیک ایران، 1398؛ 13(2): 19-35. magiran.com/p2063451
Mehryar Alimohammadi, Hossein Malakooti , Maryam Rahbani, Majid Azadi, Evaluation of three-dimensional variational assimilation on reducing the sensitivity of Tropical Cyclone GONU simulation to selective domains, Iranian Journal of Geophysics, 2019; 13(2): 19-35. magiran.com/p2063451
مهریار علی محمدی، حسین ملکوتی، مریم راهبانی، مجید آزادی، "ارزیابی داده گواری وردشی سه بعدی در کاهش حساسیت شبیه سازی طوفان حاره ای گونو به محدوده های انتخابی"، مجله ژئوفیزیک ایران 13، شماره 2 (1398): 19-35. magiran.com/p2063451
Mehryar Alimohammadi, Hossein Malakooti , Maryam Rahbani, Majid Azadi, "Evaluation of three-dimensional variational assimilation on reducing the sensitivity of Tropical Cyclone GONU simulation to selective domains", Iranian Journal of Geophysics 13, no.2 (2019): 19-35. magiran.com/p2063451
مهریار علی محمدی، حسین ملکوتی، مریم راهبانی، مجید آزادی، (1398). 'ارزیابی داده گواری وردشی سه بعدی در کاهش حساسیت شبیه سازی طوفان حاره ای گونو به محدوده های انتخابی'، مجله ژئوفیزیک ایران، 13(2)، صص.19-35. magiran.com/p2063451
Mehryar Alimohammadi, Hossein Malakooti , Maryam Rahbani, Majid Azadi, (2019). 'Evaluation of three-dimensional variational assimilation on reducing the sensitivity of Tropical Cyclone GONU simulation to selective domains', Iranian Journal of Geophysics, 13(2), pp.19-35. magiran.com/p2063451
مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ مجید آزادی. "ارزیابی داده گواری وردشی سه بعدی در کاهش حساسیت شبیه سازی طوفان حاره ای گونو به محدوده های انتخابی". مجله ژئوفیزیک ایران، 13 ،2 ، 1398، 19-35. magiran.com/p2063451
Mehryar Alimohammadi; Hossein Malakooti ; Maryam Rahbani; Majid Azadi. "Evaluation of three-dimensional variational assimilation on reducing the sensitivity of Tropical Cyclone GONU simulation to selective domains", Iranian Journal of Geophysics, 13, 2, 2019, 19-35. magiran.com/p2063451
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال