ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم شاهبازی ده سوخته، زهرا پیشکار مفرد، فریبا یعقوبی نیا، (1398). اثربخشی برنامه آموزشی توانبخشی قلبی بر عوامل خطر بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(2)، 2-10. magiran.com/p2063463
Azam Shahbazi Deh Sokhteh, Zahra Pishkar Mofrad, Fariba Yaghoubinia, (2019). The Effectiveness of Rehabilitation-Education Program on Risk Factors in Patients with Coronary Artery Disease, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(2), 2-10. magiran.com/p2063463
اعظم شاهبازی ده سوخته، زهرا پیشکار مفرد، فریبا یعقوبی نیا، اثربخشی برنامه آموزشی توانبخشی قلبی بر عوامل خطر بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1398؛ 6(2): 2-10. magiran.com/p2063463
Azam Shahbazi Deh Sokhteh, Zahra Pishkar Mofrad, Fariba Yaghoubinia, The Effectiveness of Rehabilitation-Education Program on Risk Factors in Patients with Coronary Artery Disease, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2019; 6(2): 2-10. magiran.com/p2063463
اعظم شاهبازی ده سوخته، زهرا پیشکار مفرد، فریبا یعقوبی نیا، "اثربخشی برنامه آموزشی توانبخشی قلبی بر عوامل خطر بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 6، شماره 2 (1398): 2-10. magiran.com/p2063463
Azam Shahbazi Deh Sokhteh, Zahra Pishkar Mofrad, Fariba Yaghoubinia, "The Effectiveness of Rehabilitation-Education Program on Risk Factors in Patients with Coronary Artery Disease", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 6, no.2 (2019): 2-10. magiran.com/p2063463
اعظم شاهبازی ده سوخته، زهرا پیشکار مفرد، فریبا یعقوبی نیا، (1398). 'اثربخشی برنامه آموزشی توانبخشی قلبی بر عوامل خطر بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(2)، صص.2-10. magiran.com/p2063463
Azam Shahbazi Deh Sokhteh, Zahra Pishkar Mofrad, Fariba Yaghoubinia, (2019). 'The Effectiveness of Rehabilitation-Education Program on Risk Factors in Patients with Coronary Artery Disease', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(2), pp.2-10. magiran.com/p2063463
اعظم شاهبازی ده سوخته؛ زهرا پیشکار مفرد؛ فریبا یعقوبی نیا. "اثربخشی برنامه آموزشی توانبخشی قلبی بر عوامل خطر بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6 ،2 ، 1398، 2-10. magiran.com/p2063463
Azam Shahbazi Deh Sokhteh; Zahra Pishkar Mofrad; Fariba Yaghoubinia. "The Effectiveness of Rehabilitation-Education Program on Risk Factors in Patients with Coronary Artery Disease", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6, 2, 2019, 2-10. magiran.com/p2063463
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال