ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادیا کلبادی نژاد، میترا ایاسی، محسن حسن پور، مهدی محمودی، (1398). تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(2)، 75-81. magiran.com/p2063471
Nadia Kolbadi Nezhad, Mitra Ayyasi, Mohsen Hasanpour, Mehdi Mahmoodi, (2019). The Effect of Education Based on Family-Centered Empowerment Model on the Self-Care Behaviors of the Women Suffering from Stress Urinary Incontinence, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(2), 75-81. magiran.com/p2063471
نادیا کلبادی نژاد، میترا ایاسی، محسن حسن پور، مهدی محمودی، تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1398؛ 6(2): 75-81. magiran.com/p2063471
Nadia Kolbadi Nezhad, Mitra Ayyasi, Mohsen Hasanpour, Mehdi Mahmoodi, The Effect of Education Based on Family-Centered Empowerment Model on the Self-Care Behaviors of the Women Suffering from Stress Urinary Incontinence, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2019; 6(2): 75-81. magiran.com/p2063471
نادیا کلبادی نژاد، میترا ایاسی، محسن حسن پور، مهدی محمودی، "تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 6، شماره 2 (1398): 75-81. magiran.com/p2063471
Nadia Kolbadi Nezhad, Mitra Ayyasi, Mohsen Hasanpour, Mehdi Mahmoodi, "The Effect of Education Based on Family-Centered Empowerment Model on the Self-Care Behaviors of the Women Suffering from Stress Urinary Incontinence", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 6, no.2 (2019): 75-81. magiran.com/p2063471
نادیا کلبادی نژاد، میترا ایاسی، محسن حسن پور، مهدی محمودی، (1398). 'تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(2)، صص.75-81. magiran.com/p2063471
Nadia Kolbadi Nezhad, Mitra Ayyasi, Mohsen Hasanpour, Mehdi Mahmoodi, (2019). 'The Effect of Education Based on Family-Centered Empowerment Model on the Self-Care Behaviors of the Women Suffering from Stress Urinary Incontinence', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(2), pp.75-81. magiran.com/p2063471
نادیا کلبادی نژاد؛ میترا ایاسی؛ محسن حسن پور؛ مهدی محمودی. "تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6 ،2 ، 1398، 75-81. magiran.com/p2063471
Nadia Kolbadi Nezhad; Mitra Ayyasi; Mohsen Hasanpour; Mehdi Mahmoodi. "The Effect of Education Based on Family-Centered Empowerment Model on the Self-Care Behaviors of the Women Suffering from Stress Urinary Incontinence", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6, 2, 2019, 75-81. magiran.com/p2063471
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال