به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سروش برخورداری، سید مهدی هاشمی شاهدانی، احد باقرزاده خلخالی، (1398). بررسی میزان اثربخشی دو راهبرد «پوشش دار کردن» و «خودکارسازی بهره برداری» در کاهش میزان تلفات انتقال و توزیع آب در کانال اصلی آبیاری، مورد مطالعاتی کانال اصلی مغان، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(3)، 141-155. magiran.com/p2063499
S. Barkhordi, M. Hashemy Shahdany, A. Bagherzadeh Khalkhali, (2019). Performance Evaluation of Two Strategies of “Lining” and “Automated Operation” in Reducing the Water Conveyance and Distribution Losses within the Main Canals, Case Study of Moghan Main Canal, Journal of Hydrology and Soil Science, 23(3), 141-155. magiran.com/p2063499
سروش برخورداری، سید مهدی هاشمی شاهدانی، احد باقرزاده خلخالی، بررسی میزان اثربخشی دو راهبرد «پوشش دار کردن» و «خودکارسازی بهره برداری» در کاهش میزان تلفات انتقال و توزیع آب در کانال اصلی آبیاری، مورد مطالعاتی کانال اصلی مغان. نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(3): 141-155. magiran.com/p2063499
S. Barkhordi, M. Hashemy Shahdany, A. Bagherzadeh Khalkhali, Performance Evaluation of Two Strategies of “Lining” and “Automated Operation” in Reducing the Water Conveyance and Distribution Losses within the Main Canals, Case Study of Moghan Main Canal, Journal of Hydrology and Soil Science, 2019; 23(3): 141-155. magiran.com/p2063499
سروش برخورداری، سید مهدی هاشمی شاهدانی، احد باقرزاده خلخالی، "بررسی میزان اثربخشی دو راهبرد «پوشش دار کردن» و «خودکارسازی بهره برداری» در کاهش میزان تلفات انتقال و توزیع آب در کانال اصلی آبیاری، مورد مطالعاتی کانال اصلی مغان"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 3 (1398): 141-155. magiran.com/p2063499
S. Barkhordi, M. Hashemy Shahdany, A. Bagherzadeh Khalkhali, "Performance Evaluation of Two Strategies of “Lining” and “Automated Operation” in Reducing the Water Conveyance and Distribution Losses within the Main Canals, Case Study of Moghan Main Canal", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.3 (2019): 141-155. magiran.com/p2063499
سروش برخورداری، سید مهدی هاشمی شاهدانی، احد باقرزاده خلخالی، (1398). 'بررسی میزان اثربخشی دو راهبرد «پوشش دار کردن» و «خودکارسازی بهره برداری» در کاهش میزان تلفات انتقال و توزیع آب در کانال اصلی آبیاری، مورد مطالعاتی کانال اصلی مغان'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(3)، صص.141-155. magiran.com/p2063499
S. Barkhordi, M. Hashemy Shahdany, A. Bagherzadeh Khalkhali, (2019). 'Performance Evaluation of Two Strategies of “Lining” and “Automated Operation” in Reducing the Water Conveyance and Distribution Losses within the Main Canals, Case Study of Moghan Main Canal', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(3), pp.141-155. magiran.com/p2063499
سروش برخورداری؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ احد باقرزاده خلخالی. "بررسی میزان اثربخشی دو راهبرد «پوشش دار کردن» و «خودکارسازی بهره برداری» در کاهش میزان تلفات انتقال و توزیع آب در کانال اصلی آبیاری، مورد مطالعاتی کانال اصلی مغان". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،3 ، 1398، 141-155. magiran.com/p2063499
S. Barkhordi; M. Hashemy Shahdany; A. Bagherzadeh Khalkhali. "Performance Evaluation of Two Strategies of “Lining” and “Automated Operation” in Reducing the Water Conveyance and Distribution Losses within the Main Canals, Case Study of Moghan Main Canal", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 3, 2019, 141-155. magiran.com/p2063499
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال