ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا احتشام راثی، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده ، عمار فیضی، (1398). شناسایی مولفه های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تامین تاب آور صنعت خودروسازی ایران، فصلنامه مدیریت صنعتی، 14(49)، 1-18. magiran.com/p2063588
Reza Ehtesham Rasi, zeynolabdin Aminisabegh, Ehsan Sadeh , Ammar Feyzi, (2019). Identification of Resistance Economics Components in Resiliency Supply Chain of Iranian Automotive Industry, Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14(49), 1-18. magiran.com/p2063588
رضا احتشام راثی، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده ، عمار فیضی، شناسایی مولفه های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تامین تاب آور صنعت خودروسازی ایران. فصلنامه مدیریت صنعتی، 1398؛ 14(49): 1-18. magiran.com/p2063588
Reza Ehtesham Rasi, zeynolabdin Aminisabegh, Ehsan Sadeh , Ammar Feyzi, Identification of Resistance Economics Components in Resiliency Supply Chain of Iranian Automotive Industry, Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 2019; 14(49): 1-18. magiran.com/p2063588
رضا احتشام راثی، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده ، عمار فیضی، "شناسایی مولفه های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تامین تاب آور صنعت خودروسازی ایران"، فصلنامه مدیریت صنعتی 14، شماره 49 (1398): 1-18. magiran.com/p2063588
Reza Ehtesham Rasi, zeynolabdin Aminisabegh, Ehsan Sadeh , Ammar Feyzi, "Identification of Resistance Economics Components in Resiliency Supply Chain of Iranian Automotive Industry", Journal of Industrial Management Faculty of Humaities 14, no.49 (2019): 1-18. magiran.com/p2063588
رضا احتشام راثی، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده ، عمار فیضی، (1398). 'شناسایی مولفه های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تامین تاب آور صنعت خودروسازی ایران'، فصلنامه مدیریت صنعتی، 14(49)، صص.1-18. magiran.com/p2063588
Reza Ehtesham Rasi, zeynolabdin Aminisabegh, Ehsan Sadeh , Ammar Feyzi, (2019). 'Identification of Resistance Economics Components in Resiliency Supply Chain of Iranian Automotive Industry', Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14(49), pp.1-18. magiran.com/p2063588
رضا احتشام راثی؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده ؛ عمار فیضی. "شناسایی مولفه های اقتصاد مقاومتی در زنجیره تامین تاب آور صنعت خودروسازی ایران". فصلنامه مدیریت صنعتی، 14 ،49 ، 1398، 1-18. magiran.com/p2063588
Reza Ehtesham Rasi; zeynolabdin Aminisabegh; Ehsan Sadeh ; Ammar Feyzi. "Identification of Resistance Economics Components in Resiliency Supply Chain of Iranian Automotive Industry", Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14, 49, 2019, 1-18. magiran.com/p2063588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال