ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدرضا ابوالبقایی، داود محمدی تبار ، صدیق رئیسی، (1398). برنامه ریزی هم زمان نگهداری و تعمیرات و کنترل موجودی انبار قطعات یدکی: مطالعه موردی ربات شاتل پیش رنگ شرکت خودروسازی، فصلنامه مدیریت صنعتی، 14(49)، 19-33. magiran.com/p2063591
seyd Mohammad reza aboalaghaey, Davood Mohammaditabar , Sadigh Raissi, (2019). Joint Maintenance and Spare Parts Inventory Planning (Case Study : Pre – Paint Shuttle Robot of an Automotive Company), Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14(49), 19-33. magiran.com/p2063591
سید محمدرضا ابوالبقایی، داود محمدی تبار ، صدیق رئیسی، برنامه ریزی هم زمان نگهداری و تعمیرات و کنترل موجودی انبار قطعات یدکی: مطالعه موردی ربات شاتل پیش رنگ شرکت خودروسازی. فصلنامه مدیریت صنعتی، 1398؛ 14(49): 19-33. magiran.com/p2063591
seyd Mohammad reza aboalaghaey, Davood Mohammaditabar , Sadigh Raissi, Joint Maintenance and Spare Parts Inventory Planning (Case Study : Pre – Paint Shuttle Robot of an Automotive Company), Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 2019; 14(49): 19-33. magiran.com/p2063591
سید محمدرضا ابوالبقایی، داود محمدی تبار ، صدیق رئیسی، "برنامه ریزی هم زمان نگهداری و تعمیرات و کنترل موجودی انبار قطعات یدکی: مطالعه موردی ربات شاتل پیش رنگ شرکت خودروسازی"، فصلنامه مدیریت صنعتی 14، شماره 49 (1398): 19-33. magiran.com/p2063591
seyd Mohammad reza aboalaghaey, Davood Mohammaditabar , Sadigh Raissi, "Joint Maintenance and Spare Parts Inventory Planning (Case Study : Pre – Paint Shuttle Robot of an Automotive Company)", Journal of Industrial Management Faculty of Humaities 14, no.49 (2019): 19-33. magiran.com/p2063591
سید محمدرضا ابوالبقایی، داود محمدی تبار ، صدیق رئیسی، (1398). 'برنامه ریزی هم زمان نگهداری و تعمیرات و کنترل موجودی انبار قطعات یدکی: مطالعه موردی ربات شاتل پیش رنگ شرکت خودروسازی'، فصلنامه مدیریت صنعتی، 14(49)، صص.19-33. magiran.com/p2063591
seyd Mohammad reza aboalaghaey, Davood Mohammaditabar , Sadigh Raissi, (2019). 'Joint Maintenance and Spare Parts Inventory Planning (Case Study : Pre – Paint Shuttle Robot of an Automotive Company)', Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14(49), pp.19-33. magiran.com/p2063591
سید محمدرضا ابوالبقایی؛ داود محمدی تبار ؛ صدیق رئیسی. "برنامه ریزی هم زمان نگهداری و تعمیرات و کنترل موجودی انبار قطعات یدکی: مطالعه موردی ربات شاتل پیش رنگ شرکت خودروسازی". فصلنامه مدیریت صنعتی، 14 ،49 ، 1398، 19-33. magiran.com/p2063591
seyd Mohammad reza aboalaghaey; Davood Mohammaditabar ; Sadigh Raissi. "Joint Maintenance and Spare Parts Inventory Planning (Case Study : Pre – Paint Shuttle Robot of an Automotive Company)", Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14, 49, 2019, 19-33. magiran.com/p2063591
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال