ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا عرب، سید محمدرضا داودی ، (1398). طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن انبارهای واسطه ای (بررسی موردی: شرکت خودرنگ)، فصلنامه مدیریت صنعتی، 14(49)، 73-94. magiran.com/p2063600
Laila Arab, sayyed mohammad reza davoodi , (2019). Design a closed-loop supply chain in uncertainty conditions taking into account the intermediary warehouses (Case Study: khodrang company), Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14(49), 73-94. magiran.com/p2063600
لیلا عرب، سید محمدرضا داودی ، طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن انبارهای واسطه ای (بررسی موردی: شرکت خودرنگ). فصلنامه مدیریت صنعتی، 1398؛ 14(49): 73-94. magiran.com/p2063600
Laila Arab, sayyed mohammad reza davoodi , Design a closed-loop supply chain in uncertainty conditions taking into account the intermediary warehouses (Case Study: khodrang company), Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 2019; 14(49): 73-94. magiran.com/p2063600
لیلا عرب، سید محمدرضا داودی ، "طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن انبارهای واسطه ای (بررسی موردی: شرکت خودرنگ)"، فصلنامه مدیریت صنعتی 14، شماره 49 (1398): 73-94. magiran.com/p2063600
Laila Arab, sayyed mohammad reza davoodi , "Design a closed-loop supply chain in uncertainty conditions taking into account the intermediary warehouses (Case Study: khodrang company)", Journal of Industrial Management Faculty of Humaities 14, no.49 (2019): 73-94. magiran.com/p2063600
لیلا عرب، سید محمدرضا داودی ، (1398). 'طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن انبارهای واسطه ای (بررسی موردی: شرکت خودرنگ)'، فصلنامه مدیریت صنعتی، 14(49)، صص.73-94. magiran.com/p2063600
Laila Arab, sayyed mohammad reza davoodi , (2019). 'Design a closed-loop supply chain in uncertainty conditions taking into account the intermediary warehouses (Case Study: khodrang company)', Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14(49), pp.73-94. magiran.com/p2063600
لیلا عرب؛ سید محمدرضا داودی . "طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن انبارهای واسطه ای (بررسی موردی: شرکت خودرنگ)". فصلنامه مدیریت صنعتی، 14 ،49 ، 1398، 73-94. magiran.com/p2063600
Laila Arab; sayyed mohammad reza davoodi . "Design a closed-loop supply chain in uncertainty conditions taking into account the intermediary warehouses (Case Study: khodrang company)", Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14, 49, 2019, 73-94. magiran.com/p2063600
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال