ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یگانه فیضی، سید محمد اسماعیل افضل پور، سید حسین ابطحی ایوری، (1398). بررسی تاثیر دو هفته مکمل دهی کوآنزیم بر مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم کاتالاز سرم، پس از تمرینات حاد مقاومتی متوسط و شدید در دانشجویان دختر غیرفعال، فصلنامه افق دانش، 25(4)، 256-269. magiran.com/p2063663
Yeganeh Feizi, Mohammad Esmaeil Afzalpur, Seyed Hosein Abtahi Eivary, (2019). Effect of 2-weeks Coenzyme Q10 Supplementation on Malondialdehyde and Catalase Serum Levels Following Moderate and Severe Acute Resistance Training in Inactive Female Students, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25(4), 256-269. magiran.com/p2063663
یگانه فیضی، سید محمد اسماعیل افضل پور، سید حسین ابطحی ایوری، بررسی تاثیر دو هفته مکمل دهی کوآنزیم بر مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم کاتالاز سرم، پس از تمرینات حاد مقاومتی متوسط و شدید در دانشجویان دختر غیرفعال. فصلنامه افق دانش، 1398؛ 25(4): 256-269. magiran.com/p2063663
Yeganeh Feizi, Mohammad Esmaeil Afzalpur, Seyed Hosein Abtahi Eivary, Effect of 2-weeks Coenzyme Q10 Supplementation on Malondialdehyde and Catalase Serum Levels Following Moderate and Severe Acute Resistance Training in Inactive Female Students, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2019; 25(4): 256-269. magiran.com/p2063663
یگانه فیضی، سید محمد اسماعیل افضل پور، سید حسین ابطحی ایوری، "بررسی تاثیر دو هفته مکمل دهی کوآنزیم بر مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم کاتالاز سرم، پس از تمرینات حاد مقاومتی متوسط و شدید در دانشجویان دختر غیرفعال"، فصلنامه افق دانش 25، شماره 4 (1398): 256-269. magiran.com/p2063663
Yeganeh Feizi, Mohammad Esmaeil Afzalpur, Seyed Hosein Abtahi Eivary, "Effect of 2-weeks Coenzyme Q10 Supplementation on Malondialdehyde and Catalase Serum Levels Following Moderate and Severe Acute Resistance Training in Inactive Female Students", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 25, no.4 (2019): 256-269. magiran.com/p2063663
یگانه فیضی، سید محمد اسماعیل افضل پور، سید حسین ابطحی ایوری، (1398). 'بررسی تاثیر دو هفته مکمل دهی کوآنزیم بر مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم کاتالاز سرم، پس از تمرینات حاد مقاومتی متوسط و شدید در دانشجویان دختر غیرفعال'، فصلنامه افق دانش، 25(4)، صص.256-269. magiran.com/p2063663
Yeganeh Feizi, Mohammad Esmaeil Afzalpur, Seyed Hosein Abtahi Eivary, (2019). 'Effect of 2-weeks Coenzyme Q10 Supplementation on Malondialdehyde and Catalase Serum Levels Following Moderate and Severe Acute Resistance Training in Inactive Female Students', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25(4), pp.256-269. magiran.com/p2063663
یگانه فیضی؛ سید محمد اسماعیل افضل پور؛ سید حسین ابطحی ایوری. "بررسی تاثیر دو هفته مکمل دهی کوآنزیم بر مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم کاتالاز سرم، پس از تمرینات حاد مقاومتی متوسط و شدید در دانشجویان دختر غیرفعال". فصلنامه افق دانش، 25 ،4 ، 1398، 256-269. magiran.com/p2063663
Yeganeh Feizi; Mohammad Esmaeil Afzalpur; Seyed Hosein Abtahi Eivary. "Effect of 2-weeks Coenzyme Q10 Supplementation on Malondialdehyde and Catalase Serum Levels Following Moderate and Severe Acute Resistance Training in Inactive Female Students", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25, 4, 2019, 256-269. magiran.com/p2063663
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال