ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسدالله اسدی، آرش عبدالملکی، (1398). بررسی اثرات سمیت و تراتوژنیک نانوذرات سولفید روی بر جنین جوجه و کشت سلول های فیبروبلاستی جوجه، فصلنامه افق دانش، 25(4)، 270-281. magiran.com/p2063664
Asadollah Asadi, Arash Abdolmaleki, (2019). Toxicity and Teratogenic Effects of Zinc Sulfide Nanoparticles on Chick Embryo and Chick Fibroblast Cell Culture, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25(4), 270-281. magiran.com/p2063664
اسدالله اسدی، آرش عبدالملکی، بررسی اثرات سمیت و تراتوژنیک نانوذرات سولفید روی بر جنین جوجه و کشت سلول های فیبروبلاستی جوجه. فصلنامه افق دانش، 1398؛ 25(4): 270-281. magiran.com/p2063664
Asadollah Asadi, Arash Abdolmaleki, Toxicity and Teratogenic Effects of Zinc Sulfide Nanoparticles on Chick Embryo and Chick Fibroblast Cell Culture, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2019; 25(4): 270-281. magiran.com/p2063664
اسدالله اسدی، آرش عبدالملکی، "بررسی اثرات سمیت و تراتوژنیک نانوذرات سولفید روی بر جنین جوجه و کشت سلول های فیبروبلاستی جوجه"، فصلنامه افق دانش 25، شماره 4 (1398): 270-281. magiran.com/p2063664
Asadollah Asadi, Arash Abdolmaleki, "Toxicity and Teratogenic Effects of Zinc Sulfide Nanoparticles on Chick Embryo and Chick Fibroblast Cell Culture", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 25, no.4 (2019): 270-281. magiran.com/p2063664
اسدالله اسدی، آرش عبدالملکی، (1398). 'بررسی اثرات سمیت و تراتوژنیک نانوذرات سولفید روی بر جنین جوجه و کشت سلول های فیبروبلاستی جوجه'، فصلنامه افق دانش، 25(4)، صص.270-281. magiran.com/p2063664
Asadollah Asadi, Arash Abdolmaleki, (2019). 'Toxicity and Teratogenic Effects of Zinc Sulfide Nanoparticles on Chick Embryo and Chick Fibroblast Cell Culture', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25(4), pp.270-281. magiran.com/p2063664
اسدالله اسدی؛ آرش عبدالملکی. "بررسی اثرات سمیت و تراتوژنیک نانوذرات سولفید روی بر جنین جوجه و کشت سلول های فیبروبلاستی جوجه". فصلنامه افق دانش، 25 ،4 ، 1398، 270-281. magiran.com/p2063664
Asadollah Asadi; Arash Abdolmaleki. "Toxicity and Teratogenic Effects of Zinc Sulfide Nanoparticles on Chick Embryo and Chick Fibroblast Cell Culture", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25, 4, 2019, 270-281. magiran.com/p2063664
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال