ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل صدری دمیرچی، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر، بهزاد قلی زاده، (1398). پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نقش مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده، ابرازگری هیجانی، سیستم های مغزی رفتاری در معتادان، فصلنامه افق دانش، 25(4)، 282-297. magiran.com/p2063665
Esmaeil Sadri Damirchi, Pezhman Honarmand Ghojebegloo, Seyed Mohammad Basir Amir, Behzad Gholizade, (2019). Predicting Risk-Taking Behaviors Based on the Role of Perceived Social Support Components, Emotional Expression and Brain- Behavioral Systems in Addicts, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25(4), 282-297. magiran.com/p2063665
اسماعیل صدری دمیرچی، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر، بهزاد قلی زاده، پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نقش مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده، ابرازگری هیجانی، سیستم های مغزی رفتاری در معتادان. فصلنامه افق دانش، 1398؛ 25(4): 282-297. magiran.com/p2063665
Esmaeil Sadri Damirchi, Pezhman Honarmand Ghojebegloo, Seyed Mohammad Basir Amir, Behzad Gholizade, Predicting Risk-Taking Behaviors Based on the Role of Perceived Social Support Components, Emotional Expression and Brain- Behavioral Systems in Addicts, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2019; 25(4): 282-297. magiran.com/p2063665
اسماعیل صدری دمیرچی، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر، بهزاد قلی زاده، "پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نقش مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده، ابرازگری هیجانی، سیستم های مغزی رفتاری در معتادان"، فصلنامه افق دانش 25، شماره 4 (1398): 282-297. magiran.com/p2063665
Esmaeil Sadri Damirchi, Pezhman Honarmand Ghojebegloo, Seyed Mohammad Basir Amir, Behzad Gholizade, "Predicting Risk-Taking Behaviors Based on the Role of Perceived Social Support Components, Emotional Expression and Brain- Behavioral Systems in Addicts", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 25, no.4 (2019): 282-297. magiran.com/p2063665
اسماعیل صدری دمیرچی، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر، بهزاد قلی زاده، (1398). 'پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نقش مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده، ابرازگری هیجانی، سیستم های مغزی رفتاری در معتادان'، فصلنامه افق دانش، 25(4)، صص.282-297. magiran.com/p2063665
Esmaeil Sadri Damirchi, Pezhman Honarmand Ghojebegloo, Seyed Mohammad Basir Amir, Behzad Gholizade, (2019). 'Predicting Risk-Taking Behaviors Based on the Role of Perceived Social Support Components, Emotional Expression and Brain- Behavioral Systems in Addicts', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25(4), pp.282-297. magiran.com/p2063665
اسماعیل صدری دمیرچی؛ پژمان هنرمند قوجه بگلو؛ سید محمد بصیر امیر؛ بهزاد قلی زاده. "پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نقش مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده، ابرازگری هیجانی، سیستم های مغزی رفتاری در معتادان". فصلنامه افق دانش، 25 ،4 ، 1398، 282-297. magiran.com/p2063665
Esmaeil Sadri Damirchi; Pezhman Honarmand Ghojebegloo; Seyed Mohammad Basir Amir; Behzad Gholizade. "Predicting Risk-Taking Behaviors Based on the Role of Perceived Social Support Components, Emotional Expression and Brain- Behavioral Systems in Addicts", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25, 4, 2019, 282-297. magiran.com/p2063665
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال