ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز عینی، محمد نریمانی، فریبا صادقی موحد، (1398). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، فصلنامه افق دانش، 25(4)، 324-339. magiran.com/p2063668
Sanaz Einy, Mohammad Narimani‎, Fariba Sadeghi Movahhed‎, (2019). Comparing the Effectiveness of Mentalization-Based Therapy and Cognitive-Analytic Therapy on Ego Strength and Defense Mechanisms in People With Borderline Personality Disorder, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25(4), 324-339. magiran.com/p2063668
ساناز عینی، محمد نریمانی، فریبا صادقی موحد، مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. فصلنامه افق دانش، 1398؛ 25(4): 324-339. magiran.com/p2063668
Sanaz Einy, Mohammad Narimani‎, Fariba Sadeghi Movahhed‎, Comparing the Effectiveness of Mentalization-Based Therapy and Cognitive-Analytic Therapy on Ego Strength and Defense Mechanisms in People With Borderline Personality Disorder, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2019; 25(4): 324-339. magiran.com/p2063668
ساناز عینی، محمد نریمانی، فریبا صادقی موحد، "مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی"، فصلنامه افق دانش 25، شماره 4 (1398): 324-339. magiran.com/p2063668
Sanaz Einy, Mohammad Narimani‎, Fariba Sadeghi Movahhed‎, "Comparing the Effectiveness of Mentalization-Based Therapy and Cognitive-Analytic Therapy on Ego Strength and Defense Mechanisms in People With Borderline Personality Disorder", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 25, no.4 (2019): 324-339. magiran.com/p2063668
ساناز عینی، محمد نریمانی، فریبا صادقی موحد، (1398). 'مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی'، فصلنامه افق دانش، 25(4)، صص.324-339. magiran.com/p2063668
Sanaz Einy, Mohammad Narimani‎, Fariba Sadeghi Movahhed‎, (2019). 'Comparing the Effectiveness of Mentalization-Based Therapy and Cognitive-Analytic Therapy on Ego Strength and Defense Mechanisms in People With Borderline Personality Disorder', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25(4), pp.324-339. magiran.com/p2063668
ساناز عینی؛ محمد نریمانی؛ فریبا صادقی موحد. "مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی". فصلنامه افق دانش، 25 ،4 ، 1398، 324-339. magiran.com/p2063668
Sanaz Einy; Mohammad Narimani‎; Fariba Sadeghi Movahhed‎. "Comparing the Effectiveness of Mentalization-Based Therapy and Cognitive-Analytic Therapy on Ego Strength and Defense Mechanisms in People With Borderline Personality Disorder", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25, 4, 2019, 324-339. magiran.com/p2063668
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال