ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غزال عطایی، راهله رهباریان، مجید رجبیان نقندر، (1398). بررسی اثر کروسین بر میزان Bax ،Bcl2 و شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، فصلنامه افق دانش، 25(4)، 340-351. magiran.com/p2063669
Ghazal Ataei, Raheleh Rahbarian, Majid Rajabian Noghondar, (2019). Effect of Crocin on Bax, Bcl-2, and Oxidative Stress Markers in the Testis Tissue of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25(4), 340-351. magiran.com/p2063669
غزال عطایی، راهله رهباریان، مجید رجبیان نقندر، بررسی اثر کروسین بر میزان Bax ،Bcl2 و شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. فصلنامه افق دانش، 1398؛ 25(4): 340-351. magiran.com/p2063669
Ghazal Ataei, Raheleh Rahbarian, Majid Rajabian Noghondar, Effect of Crocin on Bax, Bcl-2, and Oxidative Stress Markers in the Testis Tissue of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2019; 25(4): 340-351. magiran.com/p2063669
غزال عطایی، راهله رهباریان، مجید رجبیان نقندر، "بررسی اثر کروسین بر میزان Bax ،Bcl2 و شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین"، فصلنامه افق دانش 25، شماره 4 (1398): 340-351. magiran.com/p2063669
Ghazal Ataei, Raheleh Rahbarian, Majid Rajabian Noghondar, "Effect of Crocin on Bax, Bcl-2, and Oxidative Stress Markers in the Testis Tissue of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 25, no.4 (2019): 340-351. magiran.com/p2063669
غزال عطایی، راهله رهباریان، مجید رجبیان نقندر، (1398). 'بررسی اثر کروسین بر میزان Bax ،Bcl2 و شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین'، فصلنامه افق دانش، 25(4)، صص.340-351. magiran.com/p2063669
Ghazal Ataei, Raheleh Rahbarian, Majid Rajabian Noghondar, (2019). 'Effect of Crocin on Bax, Bcl-2, and Oxidative Stress Markers in the Testis Tissue of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25(4), pp.340-351. magiran.com/p2063669
غزال عطایی؛ راهله رهباریان؛ مجید رجبیان نقندر. "بررسی اثر کروسین بر میزان Bax ،Bcl2 و شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین". فصلنامه افق دانش، 25 ،4 ، 1398، 340-351. magiran.com/p2063669
Ghazal Ataei; Raheleh Rahbarian; Majid Rajabian Noghondar. "Effect of Crocin on Bax, Bcl-2, and Oxidative Stress Markers in the Testis Tissue of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25, 4, 2019, 340-351. magiran.com/p2063669
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال