ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسمعلی خدابنده، غلامحسن واعظی، ویدا حجتی، شهرام شرفی، (1398). بررسی تاثیر قطع مصرف درون بطنی مغزی مرفین بر رفتار اضطراب در رت های نر پرورش یافته در شرایط انزوای اجتماعی، فصلنامه افق دانش، 25(4)، 352-363. magiran.com/p2063670
Ghasemali Khodabandeh, Gholamhassan Vaezi, Vida ‎ Hojati, Sharam ‎ Sharafi, (2019). Effect of Intracerebroventricular Morphine Withdrawal on Anxiety Behavior in Male Rats Reared in Social Isolation, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25(4), 352-363. magiran.com/p2063670
قاسمعلی خدابنده، غلامحسن واعظی، ویدا حجتی، شهرام شرفی، بررسی تاثیر قطع مصرف درون بطنی مغزی مرفین بر رفتار اضطراب در رت های نر پرورش یافته در شرایط انزوای اجتماعی. فصلنامه افق دانش، 1398؛ 25(4): 352-363. magiran.com/p2063670
Ghasemali Khodabandeh, Gholamhassan Vaezi, Vida ‎ Hojati, Sharam ‎ Sharafi, Effect of Intracerebroventricular Morphine Withdrawal on Anxiety Behavior in Male Rats Reared in Social Isolation, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2019; 25(4): 352-363. magiran.com/p2063670
قاسمعلی خدابنده، غلامحسن واعظی، ویدا حجتی، شهرام شرفی، "بررسی تاثیر قطع مصرف درون بطنی مغزی مرفین بر رفتار اضطراب در رت های نر پرورش یافته در شرایط انزوای اجتماعی"، فصلنامه افق دانش 25، شماره 4 (1398): 352-363. magiran.com/p2063670
Ghasemali Khodabandeh, Gholamhassan Vaezi, Vida ‎ Hojati, Sharam ‎ Sharafi, "Effect of Intracerebroventricular Morphine Withdrawal on Anxiety Behavior in Male Rats Reared in Social Isolation", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 25, no.4 (2019): 352-363. magiran.com/p2063670
قاسمعلی خدابنده، غلامحسن واعظی، ویدا حجتی، شهرام شرفی، (1398). 'بررسی تاثیر قطع مصرف درون بطنی مغزی مرفین بر رفتار اضطراب در رت های نر پرورش یافته در شرایط انزوای اجتماعی'، فصلنامه افق دانش، 25(4)، صص.352-363. magiran.com/p2063670
Ghasemali Khodabandeh, Gholamhassan Vaezi, Vida ‎ Hojati, Sharam ‎ Sharafi, (2019). 'Effect of Intracerebroventricular Morphine Withdrawal on Anxiety Behavior in Male Rats Reared in Social Isolation', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25(4), pp.352-363. magiran.com/p2063670
قاسمعلی خدابنده؛ غلامحسن واعظی؛ ویدا حجتی؛ شهرام شرفی. "بررسی تاثیر قطع مصرف درون بطنی مغزی مرفین بر رفتار اضطراب در رت های نر پرورش یافته در شرایط انزوای اجتماعی". فصلنامه افق دانش، 25 ،4 ، 1398، 352-363. magiran.com/p2063670
Ghasemali Khodabandeh; Gholamhassan Vaezi; Vida ‎ Hojati; Sharam ‎ Sharafi. "Effect of Intracerebroventricular Morphine Withdrawal on Anxiety Behavior in Male Rats Reared in Social Isolation", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 25, 4, 2019, 352-363. magiran.com/p2063670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال