ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لاله فرهنگ متین، مصیب ناصری، حسین حسن بوذری، (1398). پیش یابی و بررسی خواص الکتریکی و نوری نانو ساختار شبه گرافن ژرمانیم دی سولفید (2GeS) به روش نظریه ی تابعی چگالی، مجله علوم و فنون هسته ای، 18(89)، 39-45. magiran.com/p2063731
L F.Matin , M Naseri, H H.Bozari, (2019). Prognosis and investigation of the electrical and optical properties of pseudo graphene GeS2 Nano-structure by the method of density functional theory (DFT), Journal of Nuclear Science and Tehnology, 18(89), 39-45. magiran.com/p2063731
لاله فرهنگ متین، مصیب ناصری، حسین حسن بوذری، پیش یابی و بررسی خواص الکتریکی و نوری نانو ساختار شبه گرافن ژرمانیم دی سولفید (2GeS) به روش نظریه ی تابعی چگالی. مجله علوم و فنون هسته ای، 1398؛ 18(89): 39-45. magiran.com/p2063731
L F.Matin , M Naseri, H H.Bozari, Prognosis and investigation of the electrical and optical properties of pseudo graphene GeS2 Nano-structure by the method of density functional theory (DFT), Journal of Nuclear Science and Tehnology, 2019; 18(89): 39-45. magiran.com/p2063731
لاله فرهنگ متین، مصیب ناصری، حسین حسن بوذری، "پیش یابی و بررسی خواص الکتریکی و نوری نانو ساختار شبه گرافن ژرمانیم دی سولفید (2GeS) به روش نظریه ی تابعی چگالی"، مجله علوم و فنون هسته ای 18، شماره 89 (1398): 39-45. magiran.com/p2063731
L F.Matin , M Naseri, H H.Bozari, "Prognosis and investigation of the electrical and optical properties of pseudo graphene GeS2 Nano-structure by the method of density functional theory (DFT)", Journal of Nuclear Science and Tehnology 18, no.89 (2019): 39-45. magiran.com/p2063731
لاله فرهنگ متین، مصیب ناصری، حسین حسن بوذری، (1398). 'پیش یابی و بررسی خواص الکتریکی و نوری نانو ساختار شبه گرافن ژرمانیم دی سولفید (2GeS) به روش نظریه ی تابعی چگالی'، مجله علوم و فنون هسته ای، 18(89)، صص.39-45. magiran.com/p2063731
L F.Matin , M Naseri, H H.Bozari, (2019). 'Prognosis and investigation of the electrical and optical properties of pseudo graphene GeS2 Nano-structure by the method of density functional theory (DFT)', Journal of Nuclear Science and Tehnology, 18(89), pp.39-45. magiran.com/p2063731
لاله فرهنگ متین؛ مصیب ناصری؛ حسین حسن بوذری. "پیش یابی و بررسی خواص الکتریکی و نوری نانو ساختار شبه گرافن ژرمانیم دی سولفید (2GeS) به روش نظریه ی تابعی چگالی". مجله علوم و فنون هسته ای، 18 ،89 ، 1398، 39-45. magiran.com/p2063731
L F.Matin ; M Naseri; H H.Bozari. "Prognosis and investigation of the electrical and optical properties of pseudo graphene GeS2 Nano-structure by the method of density functional theory (DFT)", Journal of Nuclear Science and Tehnology, 18, 89, 2019, 39-45. magiran.com/p2063731
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال