ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن جعفری، لیلا قاسمی کیا، محسن محمدی، حسین علیمددی، آرش عباسی، اباذر پورنجف، رامین کفشگری، کتایون برهانی، محمود خدابنده، (1397). مقاومت به کینولون ها با واسطه پلاسمید در شیگلا سونئی و شیگلا فلکسنری جدا شده از اسهال کودکان، مجله علوم پزشکی پارس، 17(1)، 8-14. magiran.com/p2063755
Mohsen Jafari, Laila Ghasemi Kia, Mohammadi Mohsen, Hossein Alimadadi, Arash Abbasi, Abazar Pournajaf, Ramin Kafshgari, Katayoun Borhani, Mahmoud Khodabandeh, (2019). Plasmid-mediated quinolone resistance in Shigella sonnei and Shigella flexneri isolated from pediatric diarrheal, Pars Journal of Medical Sciences, 17(1), 8-14. magiran.com/p2063755
محسن جعفری، لیلا قاسمی کیا، محسن محمدی، حسین علیمددی، آرش عباسی، اباذر پورنجف، رامین کفشگری، کتایون برهانی، محمود خدابنده، مقاومت به کینولون ها با واسطه پلاسمید در شیگلا سونئی و شیگلا فلکسنری جدا شده از اسهال کودکان. مجله علوم پزشکی پارس، 1397؛ 17(1): 8-14. magiran.com/p2063755
Mohsen Jafari, Laila Ghasemi Kia, Mohammadi Mohsen, Hossein Alimadadi, Arash Abbasi, Abazar Pournajaf, Ramin Kafshgari, Katayoun Borhani, Mahmoud Khodabandeh, Plasmid-mediated quinolone resistance in Shigella sonnei and Shigella flexneri isolated from pediatric diarrheal, Pars Journal of Medical Sciences, 2019; 17(1): 8-14. magiran.com/p2063755
محسن جعفری، لیلا قاسمی کیا، محسن محمدی، حسین علیمددی، آرش عباسی، اباذر پورنجف، رامین کفشگری، کتایون برهانی، محمود خدابنده، "مقاومت به کینولون ها با واسطه پلاسمید در شیگلا سونئی و شیگلا فلکسنری جدا شده از اسهال کودکان"، مجله علوم پزشکی پارس 17، شماره 1 (1397): 8-14. magiran.com/p2063755
Mohsen Jafari, Laila Ghasemi Kia, Mohammadi Mohsen, Hossein Alimadadi, Arash Abbasi, Abazar Pournajaf, Ramin Kafshgari, Katayoun Borhani, Mahmoud Khodabandeh, "Plasmid-mediated quinolone resistance in Shigella sonnei and Shigella flexneri isolated from pediatric diarrheal", Pars Journal of Medical Sciences 17, no.1 (2019): 8-14. magiran.com/p2063755
محسن جعفری، لیلا قاسمی کیا، محسن محمدی، حسین علیمددی، آرش عباسی، اباذر پورنجف، رامین کفشگری، کتایون برهانی، محمود خدابنده، (1397). 'مقاومت به کینولون ها با واسطه پلاسمید در شیگلا سونئی و شیگلا فلکسنری جدا شده از اسهال کودکان'، مجله علوم پزشکی پارس، 17(1)، صص.8-14. magiran.com/p2063755
Mohsen Jafari, Laila Ghasemi Kia, Mohammadi Mohsen, Hossein Alimadadi, Arash Abbasi, Abazar Pournajaf, Ramin Kafshgari, Katayoun Borhani, Mahmoud Khodabandeh, (2019). 'Plasmid-mediated quinolone resistance in Shigella sonnei and Shigella flexneri isolated from pediatric diarrheal', Pars Journal of Medical Sciences, 17(1), pp.8-14. magiran.com/p2063755
محسن جعفری؛ لیلا قاسمی کیا؛ محسن محمدی؛ حسین علیمددی؛ آرش عباسی؛ اباذر پورنجف؛ رامین کفشگری؛ کتایون برهانی؛ محمود خدابنده. "مقاومت به کینولون ها با واسطه پلاسمید در شیگلا سونئی و شیگلا فلکسنری جدا شده از اسهال کودکان". مجله علوم پزشکی پارس، 17 ،1 ، 1397، 8-14. magiran.com/p2063755
Mohsen Jafari; Laila Ghasemi Kia; Mohammadi Mohsen; Hossein Alimadadi; Arash Abbasi; Abazar Pournajaf; Ramin Kafshgari; Katayoun Borhani; Mahmoud Khodabandeh. "Plasmid-mediated quinolone resistance in Shigella sonnei and Shigella flexneri isolated from pediatric diarrheal", Pars Journal of Medical Sciences, 17, 1, 2019, 8-14. magiran.com/p2063755
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال