ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزاده رشیدی مهر، علی فضل آرا، مهدی زارعی، مهدی پورمهدی، محمد نوشاد، (1398). تاثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 10(39)، 44-53. magiran.com/p2063868
Azadeh Rashidimehr , Ali Fazlara, Mehdi Zarei, Mehdi Pourmehdi, Mohammad Noshad, (2019). The Effect of Fish and Chicken Burger Packaging on Modified Atmospheric Conditions on its Microbial and Physicochemical Properties, Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 10(39), 44-53. magiran.com/p2063868
آزاده رشیدی مهر، علی فضل آرا، مهدی زارعی، مهدی پورمهدی، محمد نوشاد، تاثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن. فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 1398؛ 10(39): 44-53. magiran.com/p2063868
Azadeh Rashidimehr , Ali Fazlara, Mehdi Zarei, Mehdi Pourmehdi, Mohammad Noshad, The Effect of Fish and Chicken Burger Packaging on Modified Atmospheric Conditions on its Microbial and Physicochemical Properties, Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 2019; 10(39): 44-53. magiran.com/p2063868
آزاده رشیدی مهر، علی فضل آرا، مهدی زارعی، مهدی پورمهدی، محمد نوشاد، "تاثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن"، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی 10، شماره 39 (1398): 44-53. magiran.com/p2063868
Azadeh Rashidimehr , Ali Fazlara, Mehdi Zarei, Mehdi Pourmehdi, Mohammad Noshad, "The Effect of Fish and Chicken Burger Packaging on Modified Atmospheric Conditions on its Microbial and Physicochemical Properties", Journal of Packaging Sciencd and Techniques 10, no.39 (2019): 44-53. magiran.com/p2063868
آزاده رشیدی مهر، علی فضل آرا، مهدی زارعی، مهدی پورمهدی، محمد نوشاد، (1398). 'تاثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن'، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 10(39)، صص.44-53. magiran.com/p2063868
Azadeh Rashidimehr , Ali Fazlara, Mehdi Zarei, Mehdi Pourmehdi, Mohammad Noshad, (2019). 'The Effect of Fish and Chicken Burger Packaging on Modified Atmospheric Conditions on its Microbial and Physicochemical Properties', Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 10(39), pp.44-53. magiran.com/p2063868
آزاده رشیدی مهر؛ علی فضل آرا؛ مهدی زارعی؛ مهدی پورمهدی؛ محمد نوشاد. "تاثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن". فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 10 ،39 ، 1398، 44-53. magiran.com/p2063868
Azadeh Rashidimehr ; Ali Fazlara; Mehdi Zarei; Mehdi Pourmehdi; Mohammad Noshad. "The Effect of Fish and Chicken Burger Packaging on Modified Atmospheric Conditions on its Microbial and Physicochemical Properties", Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 10, 39, 2019, 44-53. magiran.com/p2063868
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال