ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Reza Eftekhari Gol, Hamid Reza Bahrami, Mohammad Hasan Derakhshan Dooghaee, Ehsan Mosa Farkhany, Najmeh Mohajeri , (2019). A study on the pattern of drug prescription in the family physician centers of Mashhad University of Medical Sciences in 2017, Journal Of Patient safety and quality improvement, 7(3), 111-117. magiran.com/p2063877
Reza Eftekhari Gol, Hamid Reza Bahrami, Mohammad Hasan Derakhshan Dooghaee, Ehsan Mosa Farkhany, Najmeh Mohajeri , A study on the pattern of drug prescription in the family physician centers of Mashhad University of Medical Sciences in 2017, Journal Of Patient safety and quality improvement, 2019; 7(3): 111-117. magiran.com/p2063877
Reza Eftekhari Gol, Hamid Reza Bahrami, Mohammad Hasan Derakhshan Dooghaee, Ehsan Mosa Farkhany, Najmeh Mohajeri , "A study on the pattern of drug prescription in the family physician centers of Mashhad University of Medical Sciences in 2017", Journal Of Patient safety and quality improvement 7, no.3 (2019): 111-117. magiran.com/p2063877
Reza Eftekhari Gol, Hamid Reza Bahrami, Mohammad Hasan Derakhshan Dooghaee, Ehsan Mosa Farkhany, Najmeh Mohajeri , (2019). 'A study on the pattern of drug prescription in the family physician centers of Mashhad University of Medical Sciences in 2017', Journal Of Patient safety and quality improvement, 7(3), pp.111-117. magiran.com/p2063877
Reza Eftekhari Gol; Hamid Reza Bahrami; Mohammad Hasan Derakhshan Dooghaee; Ehsan Mosa Farkhany; Najmeh Mohajeri . "A study on the pattern of drug prescription in the family physician centers of Mashhad University of Medical Sciences in 2017", Journal Of Patient safety and quality improvement, 7, 3, 2019, 111-117. magiran.com/p2063877
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال