ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین قنبری عموقین، عباسعلی رستگار، داود فیض، (1398). مطالعه ی تطبیقی نتایج به کارگیری دو رویکرد مدل های پویایی سیستم و رویکرد شهودی در پیش بینی سناریوهای تعارض نظامی میان ایران و عربستان، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 4(13)، 111-141. magiran.com/p2063964
Hosein Ghanbari Amoghien, Abbasali Rastgar , Davood Feiz, (2019). A Comparative Study of System Dynamics and Intuitive Scenario forecasting about Military Conflict Scenarios between I.R.Iran and K.Saudi Arabia, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 4(13), 111-141. magiran.com/p2063964
حسین قنبری عموقین، عباسعلی رستگار، داود فیض، مطالعه ی تطبیقی نتایج به کارگیری دو رویکرد مدل های پویایی سیستم و رویکرد شهودی در پیش بینی سناریوهای تعارض نظامی میان ایران و عربستان. نشریه آینده پژوهی دفاعی، 1398؛ 4(13): 111-141. magiran.com/p2063964
Hosein Ghanbari Amoghien, Abbasali Rastgar , Davood Feiz, A Comparative Study of System Dynamics and Intuitive Scenario forecasting about Military Conflict Scenarios between I.R.Iran and K.Saudi Arabia, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 2019; 4(13): 111-141. magiran.com/p2063964
حسین قنبری عموقین، عباسعلی رستگار، داود فیض، "مطالعه ی تطبیقی نتایج به کارگیری دو رویکرد مدل های پویایی سیستم و رویکرد شهودی در پیش بینی سناریوهای تعارض نظامی میان ایران و عربستان"، نشریه آینده پژوهی دفاعی 4، شماره 13 (1398): 111-141. magiran.com/p2063964
Hosein Ghanbari Amoghien, Abbasali Rastgar , Davood Feiz, "A Comparative Study of System Dynamics and Intuitive Scenario forecasting about Military Conflict Scenarios between I.R.Iran and K.Saudi Arabia", Quarterly Journal Defensive Future Studies 4, no.13 (2019): 111-141. magiran.com/p2063964
حسین قنبری عموقین، عباسعلی رستگار، داود فیض، (1398). 'مطالعه ی تطبیقی نتایج به کارگیری دو رویکرد مدل های پویایی سیستم و رویکرد شهودی در پیش بینی سناریوهای تعارض نظامی میان ایران و عربستان'، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 4(13)، صص.111-141. magiran.com/p2063964
Hosein Ghanbari Amoghien, Abbasali Rastgar , Davood Feiz, (2019). 'A Comparative Study of System Dynamics and Intuitive Scenario forecasting about Military Conflict Scenarios between I.R.Iran and K.Saudi Arabia', Quarterly Journal Defensive Future Studies, 4(13), pp.111-141. magiran.com/p2063964
حسین قنبری عموقین؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض. "مطالعه ی تطبیقی نتایج به کارگیری دو رویکرد مدل های پویایی سیستم و رویکرد شهودی در پیش بینی سناریوهای تعارض نظامی میان ایران و عربستان". نشریه آینده پژوهی دفاعی، 4 ،13 ، 1398، 111-141. magiran.com/p2063964
Hosein Ghanbari Amoghien; Abbasali Rastgar ; Davood Feiz. "A Comparative Study of System Dynamics and Intuitive Scenario forecasting about Military Conflict Scenarios between I.R.Iran and K.Saudi Arabia", Quarterly Journal Defensive Future Studies, 4, 13, 2019, 111-141. magiran.com/p2063964
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال