ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد عسکری، (1398). مدل ظرفیت جذب در سازمان های دانش بنیان دفاعی با رویکرد آینده پژوهی، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 4(13)، 143-168. magiran.com/p2063965
Ahmad Askari , (2019). Absorption Capacity Model in Knowledge Based Defense Organizations with Futuristic Approach, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 4(13), 143-168. magiran.com/p2063965
احمد عسکری، مدل ظرفیت جذب در سازمان های دانش بنیان دفاعی با رویکرد آینده پژوهی. نشریه آینده پژوهی دفاعی، 1398؛ 4(13): 143-168. magiran.com/p2063965
Ahmad Askari , Absorption Capacity Model in Knowledge Based Defense Organizations with Futuristic Approach, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 2019; 4(13): 143-168. magiran.com/p2063965
احمد عسکری، "مدل ظرفیت جذب در سازمان های دانش بنیان دفاعی با رویکرد آینده پژوهی"، نشریه آینده پژوهی دفاعی 4، شماره 13 (1398): 143-168. magiran.com/p2063965
Ahmad Askari , "Absorption Capacity Model in Knowledge Based Defense Organizations with Futuristic Approach", Quarterly Journal Defensive Future Studies 4, no.13 (2019): 143-168. magiran.com/p2063965
احمد عسکری، (1398). 'مدل ظرفیت جذب در سازمان های دانش بنیان دفاعی با رویکرد آینده پژوهی'، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 4(13)، صص.143-168. magiran.com/p2063965
Ahmad Askari , (2019). 'Absorption Capacity Model in Knowledge Based Defense Organizations with Futuristic Approach', Quarterly Journal Defensive Future Studies, 4(13), pp.143-168. magiran.com/p2063965
احمد عسکری. "مدل ظرفیت جذب در سازمان های دانش بنیان دفاعی با رویکرد آینده پژوهی". نشریه آینده پژوهی دفاعی، 4 ،13 ، 1398، 143-168. magiran.com/p2063965
Ahmad Askari . "Absorption Capacity Model in Knowledge Based Defense Organizations with Futuristic Approach", Quarterly Journal Defensive Future Studies, 4, 13, 2019, 143-168. magiran.com/p2063965
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال