ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی شیخی، علی نویدیان، رقیه کیخا، نسرین رضایی، (1398). تاثیر خاطره گویی بر شادکامی سالمندان بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشریه پرستاری ایران، 32(119)، 1-11. magiran.com/p2063966
A Sheykhi, A Navidian, R Keykha, N Rezaee, (2019). Effect of Reminiscence on the Happiness the Retired Elderly Members of the Islamic Republic of Iran Army, Iran Journal of Nursing, 32(119), 1-11. magiran.com/p2063966
عباسعلی شیخی، علی نویدیان، رقیه کیخا، نسرین رضایی، تاثیر خاطره گویی بر شادکامی سالمندان بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران. نشریه پرستاری ایران، 1398؛ 32(119): 1-11. magiran.com/p2063966
A Sheykhi, A Navidian, R Keykha, N Rezaee, Effect of Reminiscence on the Happiness the Retired Elderly Members of the Islamic Republic of Iran Army, Iran Journal of Nursing, 2019; 32(119): 1-11. magiran.com/p2063966
عباسعلی شیخی، علی نویدیان، رقیه کیخا، نسرین رضایی، "تاثیر خاطره گویی بر شادکامی سالمندان بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران"، نشریه پرستاری ایران 32، شماره 119 (1398): 1-11. magiran.com/p2063966
A Sheykhi, A Navidian, R Keykha, N Rezaee, "Effect of Reminiscence on the Happiness the Retired Elderly Members of the Islamic Republic of Iran Army", Iran Journal of Nursing 32, no.119 (2019): 1-11. magiran.com/p2063966
عباسعلی شیخی، علی نویدیان، رقیه کیخا، نسرین رضایی، (1398). 'تاثیر خاطره گویی بر شادکامی سالمندان بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران'، نشریه پرستاری ایران، 32(119)، صص.1-11. magiran.com/p2063966
A Sheykhi, A Navidian, R Keykha, N Rezaee, (2019). 'Effect of Reminiscence on the Happiness the Retired Elderly Members of the Islamic Republic of Iran Army', Iran Journal of Nursing, 32(119), pp.1-11. magiran.com/p2063966
عباسعلی شیخی؛ علی نویدیان؛ رقیه کیخا؛ نسرین رضایی. "تاثیر خاطره گویی بر شادکامی سالمندان بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران". نشریه پرستاری ایران، 32 ،119 ، 1398، 1-11. magiran.com/p2063966
A Sheykhi; A Navidian; R Keykha; N Rezaee. "Effect of Reminiscence on the Happiness the Retired Elderly Members of the Islamic Republic of Iran Army", Iran Journal of Nursing, 32, 119, 2019, 1-11. magiran.com/p2063966
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال