ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حدیث فاتحی پولادی، مهناز اکبری کامرانی، مژگان جوادنوری، ملیحه فرید، (1398). اثربخشی یک برنامه آموزشی گروهی بر آگاهی، نگرش و مشارکت مادران در آموزش جنسی کودکان پیش دبستانی، نشریه پرستاری ایران، 32(119)، 12-23. magiran.com/p2063967
H Fatehi Pouladi, M Akbari Kamrani, M Javad Noori, M Farid, (2019). Effectiveness of a Group Educational Program on the Knowledge, Attitude, and Participation Approach of Mothers in the Sex Education of Preschool Children, Iran Journal of Nursing, 32(119), 12-23. magiran.com/p2063967
حدیث فاتحی پولادی، مهناز اکبری کامرانی، مژگان جوادنوری، ملیحه فرید، اثربخشی یک برنامه آموزشی گروهی بر آگاهی، نگرش و مشارکت مادران در آموزش جنسی کودکان پیش دبستانی. نشریه پرستاری ایران، 1398؛ 32(119): 12-23. magiran.com/p2063967
H Fatehi Pouladi, M Akbari Kamrani, M Javad Noori, M Farid, Effectiveness of a Group Educational Program on the Knowledge, Attitude, and Participation Approach of Mothers in the Sex Education of Preschool Children, Iran Journal of Nursing, 2019; 32(119): 12-23. magiran.com/p2063967
حدیث فاتحی پولادی، مهناز اکبری کامرانی، مژگان جوادنوری، ملیحه فرید، "اثربخشی یک برنامه آموزشی گروهی بر آگاهی، نگرش و مشارکت مادران در آموزش جنسی کودکان پیش دبستانی"، نشریه پرستاری ایران 32، شماره 119 (1398): 12-23. magiran.com/p2063967
H Fatehi Pouladi, M Akbari Kamrani, M Javad Noori, M Farid, "Effectiveness of a Group Educational Program on the Knowledge, Attitude, and Participation Approach of Mothers in the Sex Education of Preschool Children", Iran Journal of Nursing 32, no.119 (2019): 12-23. magiran.com/p2063967
حدیث فاتحی پولادی، مهناز اکبری کامرانی، مژگان جوادنوری، ملیحه فرید، (1398). 'اثربخشی یک برنامه آموزشی گروهی بر آگاهی، نگرش و مشارکت مادران در آموزش جنسی کودکان پیش دبستانی'، نشریه پرستاری ایران، 32(119)، صص.12-23. magiran.com/p2063967
H Fatehi Pouladi, M Akbari Kamrani, M Javad Noori, M Farid, (2019). 'Effectiveness of a Group Educational Program on the Knowledge, Attitude, and Participation Approach of Mothers in the Sex Education of Preschool Children', Iran Journal of Nursing, 32(119), pp.12-23. magiran.com/p2063967
حدیث فاتحی پولادی؛ مهناز اکبری کامرانی؛ مژگان جوادنوری؛ ملیحه فرید. "اثربخشی یک برنامه آموزشی گروهی بر آگاهی، نگرش و مشارکت مادران در آموزش جنسی کودکان پیش دبستانی". نشریه پرستاری ایران، 32 ،119 ، 1398، 12-23. magiran.com/p2063967
H Fatehi Pouladi; M Akbari Kamrani; M Javad Noori; M Farid. "Effectiveness of a Group Educational Program on the Knowledge, Attitude, and Participation Approach of Mothers in the Sex Education of Preschool Children", Iran Journal of Nursing, 32, 119, 2019, 12-23. magiran.com/p2063967
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال