ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره نجفی قزلجه، عطیه قاسمی، محبوبه رسولی، محمد گرک یراقی، (1398). ارتباط رفتارهای خودمراقبتی با اضطراب، حمایت خانواده و وضعیت ناخوشی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی دارای دیابت نوع دو بستری در مرکز آموزشی- درمانی شهید چمران اصفهان در سال 1397، نشریه پرستاری ایران، 32(119)، 24-37. magiran.com/p2063968
T Najafi Ghezeljeh, A Ghasemi, M Rasouli, M Garak Yaraghi, (2019). Correlations between Self-care Behaviors and Anxiety, Family Support, and Disease State in Patients with Heart Failure and Type II Diabetes Mellitus Admitted to Chamran Teaching Health Center in Isfahan, Iran (2018), Iran Journal of Nursing, 32(119), 24-37. magiran.com/p2063968
طاهره نجفی قزلجه، عطیه قاسمی، محبوبه رسولی، محمد گرک یراقی، ارتباط رفتارهای خودمراقبتی با اضطراب، حمایت خانواده و وضعیت ناخوشی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی دارای دیابت نوع دو بستری در مرکز آموزشی- درمانی شهید چمران اصفهان در سال 1397. نشریه پرستاری ایران، 1398؛ 32(119): 24-37. magiran.com/p2063968
T Najafi Ghezeljeh, A Ghasemi, M Rasouli, M Garak Yaraghi, Correlations between Self-care Behaviors and Anxiety, Family Support, and Disease State in Patients with Heart Failure and Type II Diabetes Mellitus Admitted to Chamran Teaching Health Center in Isfahan, Iran (2018), Iran Journal of Nursing, 2019; 32(119): 24-37. magiran.com/p2063968
طاهره نجفی قزلجه، عطیه قاسمی، محبوبه رسولی، محمد گرک یراقی، "ارتباط رفتارهای خودمراقبتی با اضطراب، حمایت خانواده و وضعیت ناخوشی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی دارای دیابت نوع دو بستری در مرکز آموزشی- درمانی شهید چمران اصفهان در سال 1397"، نشریه پرستاری ایران 32، شماره 119 (1398): 24-37. magiran.com/p2063968
T Najafi Ghezeljeh, A Ghasemi, M Rasouli, M Garak Yaraghi, "Correlations between Self-care Behaviors and Anxiety, Family Support, and Disease State in Patients with Heart Failure and Type II Diabetes Mellitus Admitted to Chamran Teaching Health Center in Isfahan, Iran (2018)", Iran Journal of Nursing 32, no.119 (2019): 24-37. magiran.com/p2063968
طاهره نجفی قزلجه، عطیه قاسمی، محبوبه رسولی، محمد گرک یراقی، (1398). 'ارتباط رفتارهای خودمراقبتی با اضطراب، حمایت خانواده و وضعیت ناخوشی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی دارای دیابت نوع دو بستری در مرکز آموزشی- درمانی شهید چمران اصفهان در سال 1397'، نشریه پرستاری ایران، 32(119)، صص.24-37. magiran.com/p2063968
T Najafi Ghezeljeh, A Ghasemi, M Rasouli, M Garak Yaraghi, (2019). 'Correlations between Self-care Behaviors and Anxiety, Family Support, and Disease State in Patients with Heart Failure and Type II Diabetes Mellitus Admitted to Chamran Teaching Health Center in Isfahan, Iran (2018)', Iran Journal of Nursing, 32(119), pp.24-37. magiran.com/p2063968
طاهره نجفی قزلجه؛ عطیه قاسمی؛ محبوبه رسولی؛ محمد گرک یراقی. "ارتباط رفتارهای خودمراقبتی با اضطراب، حمایت خانواده و وضعیت ناخوشی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی دارای دیابت نوع دو بستری در مرکز آموزشی- درمانی شهید چمران اصفهان در سال 1397". نشریه پرستاری ایران، 32 ،119 ، 1398، 24-37. magiran.com/p2063968
T Najafi Ghezeljeh; A Ghasemi; M Rasouli; M Garak Yaraghi. "Correlations between Self-care Behaviors and Anxiety, Family Support, and Disease State in Patients with Heart Failure and Type II Diabetes Mellitus Admitted to Chamran Teaching Health Center in Isfahan, Iran (2018)", Iran Journal of Nursing, 32, 119, 2019, 24-37. magiran.com/p2063968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال