ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم سلامت، ژاله محمدعلیها، مرجان مردانی حموله، اسماعیل محمدنژاد، شیما حقانی، (1398). فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه: دیدگاه پرستاران شهر تهران، نشریه پرستاری ایران، 32(119)، 48-58. magiran.com/p2063970
A Salamat, J Mohammad Aliha, M Mardani Hamooleh, E Mohammadnejad, SH Haghani, (2019). Patient Safety Culture in Intensive Care Units in the Viewpoint of Nurses in Tehran, Iran, Iran Journal of Nursing, 32(119), 48-58. magiran.com/p2063970
اکرم سلامت، ژاله محمدعلیها، مرجان مردانی حموله، اسماعیل محمدنژاد، شیما حقانی، فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه: دیدگاه پرستاران شهر تهران. نشریه پرستاری ایران، 1398؛ 32(119): 48-58. magiran.com/p2063970
A Salamat, J Mohammad Aliha, M Mardani Hamooleh, E Mohammadnejad, SH Haghani, Patient Safety Culture in Intensive Care Units in the Viewpoint of Nurses in Tehran, Iran, Iran Journal of Nursing, 2019; 32(119): 48-58. magiran.com/p2063970
اکرم سلامت، ژاله محمدعلیها، مرجان مردانی حموله، اسماعیل محمدنژاد، شیما حقانی، "فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه: دیدگاه پرستاران شهر تهران"، نشریه پرستاری ایران 32، شماره 119 (1398): 48-58. magiran.com/p2063970
A Salamat, J Mohammad Aliha, M Mardani Hamooleh, E Mohammadnejad, SH Haghani, "Patient Safety Culture in Intensive Care Units in the Viewpoint of Nurses in Tehran, Iran", Iran Journal of Nursing 32, no.119 (2019): 48-58. magiran.com/p2063970
اکرم سلامت، ژاله محمدعلیها، مرجان مردانی حموله، اسماعیل محمدنژاد، شیما حقانی، (1398). 'فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه: دیدگاه پرستاران شهر تهران'، نشریه پرستاری ایران، 32(119)، صص.48-58. magiran.com/p2063970
A Salamat, J Mohammad Aliha, M Mardani Hamooleh, E Mohammadnejad, SH Haghani, (2019). 'Patient Safety Culture in Intensive Care Units in the Viewpoint of Nurses in Tehran, Iran', Iran Journal of Nursing, 32(119), pp.48-58. magiran.com/p2063970
اکرم سلامت؛ ژاله محمدعلیها؛ مرجان مردانی حموله؛ اسماعیل محمدنژاد؛ شیما حقانی. "فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه: دیدگاه پرستاران شهر تهران". نشریه پرستاری ایران، 32 ،119 ، 1398، 48-58. magiran.com/p2063970
A Salamat; J Mohammad Aliha; M Mardani Hamooleh; E Mohammadnejad; SH Haghani. "Patient Safety Culture in Intensive Care Units in the Viewpoint of Nurses in Tehran, Iran", Iran Journal of Nursing, 32, 119, 2019, 48-58. magiran.com/p2063970
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال