ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه قرایی، لیلا امیری فراهانی، شیما حقانی، سیده بتول حسن پور ازغدی، (1398). تاثیر آموزش مادربزرگ ها بر نگرش آنها نسبت به شیردهی، نشریه پرستاری ایران، 32(119)، 59-69. magiran.com/p2063971
T Gharaei, L Amiri Farahani, SH Haghani, SB Hasanpoor Azghady, (2019). The Effect of the Education of Grandmothers on Their Attitude toward Breastfeeding, Iran Journal of Nursing, 32(119), 59-69. magiran.com/p2063971
طیبه قرایی، لیلا امیری فراهانی، شیما حقانی، سیده بتول حسن پور ازغدی، تاثیر آموزش مادربزرگ ها بر نگرش آنها نسبت به شیردهی. نشریه پرستاری ایران، 1398؛ 32(119): 59-69. magiran.com/p2063971
T Gharaei, L Amiri Farahani, SH Haghani, SB Hasanpoor Azghady, The Effect of the Education of Grandmothers on Their Attitude toward Breastfeeding, Iran Journal of Nursing, 2019; 32(119): 59-69. magiran.com/p2063971
طیبه قرایی، لیلا امیری فراهانی، شیما حقانی، سیده بتول حسن پور ازغدی، "تاثیر آموزش مادربزرگ ها بر نگرش آنها نسبت به شیردهی"، نشریه پرستاری ایران 32، شماره 119 (1398): 59-69. magiran.com/p2063971
T Gharaei, L Amiri Farahani, SH Haghani, SB Hasanpoor Azghady, "The Effect of the Education of Grandmothers on Their Attitude toward Breastfeeding", Iran Journal of Nursing 32, no.119 (2019): 59-69. magiran.com/p2063971
طیبه قرایی، لیلا امیری فراهانی، شیما حقانی، سیده بتول حسن پور ازغدی، (1398). 'تاثیر آموزش مادربزرگ ها بر نگرش آنها نسبت به شیردهی'، نشریه پرستاری ایران، 32(119)، صص.59-69. magiran.com/p2063971
T Gharaei, L Amiri Farahani, SH Haghani, SB Hasanpoor Azghady, (2019). 'The Effect of the Education of Grandmothers on Their Attitude toward Breastfeeding', Iran Journal of Nursing, 32(119), pp.59-69. magiran.com/p2063971
طیبه قرایی؛ لیلا امیری فراهانی؛ شیما حقانی؛ سیده بتول حسن پور ازغدی. "تاثیر آموزش مادربزرگ ها بر نگرش آنها نسبت به شیردهی". نشریه پرستاری ایران، 32 ،119 ، 1398، 59-69. magiran.com/p2063971
T Gharaei; L Amiri Farahani; SH Haghani; SB Hasanpoor Azghady. "The Effect of the Education of Grandmothers on Their Attitude toward Breastfeeding", Iran Journal of Nursing, 32, 119, 2019, 59-69. magiran.com/p2063971
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال