ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدحسن حسینی، میلاد کلاگر درونکلا، حسین عموزاد خلیلی، (1397). مدل یکپارچه و دوهدفه برنامه ریزی تولید و نت با توجه به محدودیت ظرفیت انبار و رویکرد کاهش تغییر نیروی کار، نشریه مهندسی صنایع، 52(4)، 547-559. magiran.com/p2064009
Seyed Mohammad Hassan Hosseini , Milad Kolagar Daronkola, Hossein Amoozad, (2018). Multi-cycle and multi-product Integrated and two objectives model for Production Planning and maintenance considering storage capacity limitations and minimizing the work force changes approach, Journal of Industrial Engineering, 52(4), 547-559. magiran.com/p2064009
سید محمدحسن حسینی، میلاد کلاگر درونکلا، حسین عموزاد خلیلی، مدل یکپارچه و دوهدفه برنامه ریزی تولید و نت با توجه به محدودیت ظرفیت انبار و رویکرد کاهش تغییر نیروی کار. نشریه مهندسی صنایع، 1397؛ 52(4): 547-559. magiran.com/p2064009
Seyed Mohammad Hassan Hosseini , Milad Kolagar Daronkola, Hossein Amoozad, Multi-cycle and multi-product Integrated and two objectives model for Production Planning and maintenance considering storage capacity limitations and minimizing the work force changes approach, Journal of Industrial Engineering, 2018; 52(4): 547-559. magiran.com/p2064009
سید محمدحسن حسینی، میلاد کلاگر درونکلا، حسین عموزاد خلیلی، "مدل یکپارچه و دوهدفه برنامه ریزی تولید و نت با توجه به محدودیت ظرفیت انبار و رویکرد کاهش تغییر نیروی کار"، نشریه مهندسی صنایع 52، شماره 4 (1397): 547-559. magiran.com/p2064009
Seyed Mohammad Hassan Hosseini , Milad Kolagar Daronkola, Hossein Amoozad, "Multi-cycle and multi-product Integrated and two objectives model for Production Planning and maintenance considering storage capacity limitations and minimizing the work force changes approach", Journal of Industrial Engineering 52, no.4 (2018): 547-559. magiran.com/p2064009
سید محمدحسن حسینی، میلاد کلاگر درونکلا، حسین عموزاد خلیلی، (1397). 'مدل یکپارچه و دوهدفه برنامه ریزی تولید و نت با توجه به محدودیت ظرفیت انبار و رویکرد کاهش تغییر نیروی کار'، نشریه مهندسی صنایع، 52(4)، صص.547-559. magiran.com/p2064009
Seyed Mohammad Hassan Hosseini , Milad Kolagar Daronkola, Hossein Amoozad, (2018). 'Multi-cycle and multi-product Integrated and two objectives model for Production Planning and maintenance considering storage capacity limitations and minimizing the work force changes approach', Journal of Industrial Engineering, 52(4), pp.547-559. magiran.com/p2064009
سید محمدحسن حسینی؛ میلاد کلاگر درونکلا؛ حسین عموزاد خلیلی. "مدل یکپارچه و دوهدفه برنامه ریزی تولید و نت با توجه به محدودیت ظرفیت انبار و رویکرد کاهش تغییر نیروی کار". نشریه مهندسی صنایع، 52 ،4 ، 1397، 547-559. magiran.com/p2064009
Seyed Mohammad Hassan Hosseini ; Milad Kolagar Daronkola; Hossein Amoozad. "Multi-cycle and multi-product Integrated and two objectives model for Production Planning and maintenance considering storage capacity limitations and minimizing the work force changes approach", Journal of Industrial Engineering, 52, 4, 2018, 547-559. magiran.com/p2064009
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال