ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید‫ هاشمی، حمیدرضا پورزمانی، فرشته خدری، سعید فدایی، نظام الدین منگلی زاده نجفی، حامد محمدی، ایمان پارسه، سعید پرستار، (1398). مقایسه کارایی نانو ذرات مغناطیسی آهن، نانو لوله‫ های کربنی تک‫ جداره و نانوراکتور هیبریدی در حذف زایلن از محلول‫ های آبی و ایزوترم ‫های جذب آن، مجله سلامت و بهداشت، 10(4)، 427-444. magiran.com/p2065087
M Hashemi, H.R Pourzamani, F Khadri, S Fadaei, N Mengelizadeh, F Najafi, H Mohammadi, I Parseh, S Parastar, (2019). Comparison of Efficiency of Nano-magnetic Iron, Single-walled Carbon Nanotubes and Hybrid Nano-reactor in Removal of Xylene from Aqueous Solutions and Adsorption Isotherms, Journal of Health , 10(4), 427-444. magiran.com/p2065087
مجید‫ هاشمی، حمیدرضا پورزمانی، فرشته خدری، سعید فدایی، نظام الدین منگلی زاده نجفی، حامد محمدی، ایمان پارسه، سعید پرستار، مقایسه کارایی نانو ذرات مغناطیسی آهن، نانو لوله‫ های کربنی تک‫ جداره و نانوراکتور هیبریدی در حذف زایلن از محلول‫ های آبی و ایزوترم ‫های جذب آن. مجله سلامت و بهداشت، 1398؛ 10(4): 427-444. magiran.com/p2065087
M Hashemi, H.R Pourzamani, F Khadri, S Fadaei, N Mengelizadeh, F Najafi, H Mohammadi, I Parseh, S Parastar, Comparison of Efficiency of Nano-magnetic Iron, Single-walled Carbon Nanotubes and Hybrid Nano-reactor in Removal of Xylene from Aqueous Solutions and Adsorption Isotherms, Journal of Health , 2019; 10(4): 427-444. magiran.com/p2065087
مجید‫ هاشمی، حمیدرضا پورزمانی، فرشته خدری، سعید فدایی، نظام الدین منگلی زاده نجفی، حامد محمدی، ایمان پارسه، سعید پرستار، "مقایسه کارایی نانو ذرات مغناطیسی آهن، نانو لوله‫ های کربنی تک‫ جداره و نانوراکتور هیبریدی در حذف زایلن از محلول‫ های آبی و ایزوترم ‫های جذب آن"، مجله سلامت و بهداشت 10، شماره 4 (1398): 427-444. magiran.com/p2065087
M Hashemi, H.R Pourzamani, F Khadri, S Fadaei, N Mengelizadeh, F Najafi, H Mohammadi, I Parseh, S Parastar, "Comparison of Efficiency of Nano-magnetic Iron, Single-walled Carbon Nanotubes and Hybrid Nano-reactor in Removal of Xylene from Aqueous Solutions and Adsorption Isotherms", Journal of Health 10, no.4 (2019): 427-444. magiran.com/p2065087
مجید‫ هاشمی، حمیدرضا پورزمانی، فرشته خدری، سعید فدایی، نظام الدین منگلی زاده نجفی، حامد محمدی، ایمان پارسه، سعید پرستار، (1398). 'مقایسه کارایی نانو ذرات مغناطیسی آهن، نانو لوله‫ های کربنی تک‫ جداره و نانوراکتور هیبریدی در حذف زایلن از محلول‫ های آبی و ایزوترم ‫های جذب آن'، مجله سلامت و بهداشت، 10(4)، صص.427-444. magiran.com/p2065087
M Hashemi, H.R Pourzamani, F Khadri, S Fadaei, N Mengelizadeh, F Najafi, H Mohammadi, I Parseh, S Parastar, (2019). 'Comparison of Efficiency of Nano-magnetic Iron, Single-walled Carbon Nanotubes and Hybrid Nano-reactor in Removal of Xylene from Aqueous Solutions and Adsorption Isotherms', Journal of Health , 10(4), pp.427-444. magiran.com/p2065087
مجید‫ هاشمی؛ حمیدرضا پورزمانی؛ فرشته خدری؛ سعید فدایی؛ نظام الدین منگلی زاده نجفی؛ حامد محمدی؛ ایمان پارسه؛ سعید پرستار. "مقایسه کارایی نانو ذرات مغناطیسی آهن، نانو لوله‫ های کربنی تک‫ جداره و نانوراکتور هیبریدی در حذف زایلن از محلول‫ های آبی و ایزوترم ‫های جذب آن". مجله سلامت و بهداشت، 10 ،4 ، 1398، 427-444. magiran.com/p2065087
M Hashemi; H.R Pourzamani; F Khadri; S Fadaei; N Mengelizadeh; F Najafi; H Mohammadi; I Parseh; S Parastar. "Comparison of Efficiency of Nano-magnetic Iron, Single-walled Carbon Nanotubes and Hybrid Nano-reactor in Removal of Xylene from Aqueous Solutions and Adsorption Isotherms", Journal of Health , 10, 4, 2019, 427-444. magiran.com/p2065087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال