ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه نصیری ، مرتضی بهنام موحد، میلاد جعفری، سولماز پورحمزه، (1398). بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط در سالمندان بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال، مجله سلامت و بهداشت، 10(4)، 480-488. magiran.com/p2065091
Kh Nasiri, M Behnam Movahed, M Jafari, S Poorhamzeh, (2019). Evaluation of Sleep Quality and Related Factors in the Elderly Patients in Imam Khomeini Hospital of Khalkhal, 2016, Journal of Health, 10(4), 480-488. magiran.com/p2065091
خدیجه نصیری ، مرتضی بهنام موحد، میلاد جعفری، سولماز پورحمزه، بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط در سالمندان بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال. مجله سلامت و بهداشت، 1398؛ 10(4): 480-488. magiran.com/p2065091
Kh Nasiri, M Behnam Movahed, M Jafari, S Poorhamzeh, Evaluation of Sleep Quality and Related Factors in the Elderly Patients in Imam Khomeini Hospital of Khalkhal, 2016, Journal of Health, 2019; 10(4): 480-488. magiran.com/p2065091
خدیجه نصیری ، مرتضی بهنام موحد، میلاد جعفری، سولماز پورحمزه، "بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط در سالمندان بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال"، مجله سلامت و بهداشت 10، شماره 4 (1398): 480-488. magiran.com/p2065091
Kh Nasiri, M Behnam Movahed, M Jafari, S Poorhamzeh, "Evaluation of Sleep Quality and Related Factors in the Elderly Patients in Imam Khomeini Hospital of Khalkhal, 2016", Journal of Health 10, no.4 (2019): 480-488. magiran.com/p2065091
خدیجه نصیری ، مرتضی بهنام موحد، میلاد جعفری، سولماز پورحمزه، (1398). 'بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط در سالمندان بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال'، مجله سلامت و بهداشت، 10(4)، صص.480-488. magiran.com/p2065091
Kh Nasiri, M Behnam Movahed, M Jafari, S Poorhamzeh, (2019). 'Evaluation of Sleep Quality and Related Factors in the Elderly Patients in Imam Khomeini Hospital of Khalkhal, 2016', Journal of Health, 10(4), pp.480-488. magiran.com/p2065091
خدیجه نصیری ؛ مرتضی بهنام موحد؛ میلاد جعفری؛ سولماز پورحمزه. "بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط در سالمندان بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال". مجله سلامت و بهداشت، 10 ،4 ، 1398، 480-488. magiran.com/p2065091
Kh Nasiri; M Behnam Movahed; M Jafari; S Poorhamzeh. "Evaluation of Sleep Quality and Related Factors in the Elderly Patients in Imam Khomeini Hospital of Khalkhal, 2016", Journal of Health, 10, 4, 2019, 480-488. magiran.com/p2065091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال