ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی اسکندری ، علیرضا الهی، (1398). قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان پیش بینی برای کارآفرینی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال ایران، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 38، 23-29. magiran.com/p2065097
Isa Eskandari , Alireza Elahi, (2019). learning as a prediction for entrepreneurship, Journal of Development Evolution Management, 38, 23-29. magiran.com/p2065097
عیسی اسکندری ، علیرضا الهی، قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان پیش بینی برای کارآفرینی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال ایران. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1398؛ 38: 23-29. magiran.com/p2065097
Isa Eskandari , Alireza Elahi, learning as a prediction for entrepreneurship, Journal of Development Evolution Management, 2019; 38: 23-29. magiran.com/p2065097
عیسی اسکندری ، علیرضا الهی، "قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان پیش بینی برای کارآفرینی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال ایران"، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ،38 (1398): 23-29. magiran.com/p2065097
Isa Eskandari , Alireza Elahi, "learning as a prediction for entrepreneurship", Journal of Development Evolution Management no. 38 (2019): 23-29. magiran.com/p2065097
عیسی اسکندری ، علیرضا الهی، (1398). 'قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان پیش بینی برای کارآفرینی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال ایران'، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 38، صص.23-29. magiran.com/p2065097
Isa Eskandari , Alireza Elahi, (2019). 'learning as a prediction for entrepreneurship', Journal of Development Evolution Management, 38, pp.23-29. magiran.com/p2065097
عیسی اسکندری ؛ علیرضا الهی. "قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان پیش بینی برای کارآفرینی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال ایران". فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 38 ، 1398، 23-29. magiran.com/p2065097
Isa Eskandari ; Alireza Elahi. "learning as a prediction for entrepreneurship", Journal of Development Evolution Management, 38, 2019, 23-29. magiran.com/p2065097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال