ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بشیر مجاوری، علیرضا دهقانی، محمد علی فصیحی، تورج محمدپور، (1398). درهمتنیدگی گرمایی بین دواتم دوترازه جفت شده دربرهم کنش دو فوتونی غیرتبهگن با جفتگر کر غیرخطی هم محور، نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 9(3)، 164-175. magiran.com/p2065177
Bashir Mojaveri , Alireza Dehghani, Mohammad Ali Fasihi, Touraj Mohammadpour, (2019). Thermal entanglement between two coupled two-level atoms in two-photon interacting with codirectional Kerr nonlinear coupler, Journal of Research on Many - body Systems, 9(3), 164-175. magiran.com/p2065177
بشیر مجاوری، علیرضا دهقانی، محمد علی فصیحی، تورج محمدپور، درهمتنیدگی گرمایی بین دواتم دوترازه جفت شده دربرهم کنش دو فوتونی غیرتبهگن با جفتگر کر غیرخطی هم محور. نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 1398؛ 9(3): 164-175. magiran.com/p2065177
Bashir Mojaveri , Alireza Dehghani, Mohammad Ali Fasihi, Touraj Mohammadpour, Thermal entanglement between two coupled two-level atoms in two-photon interacting with codirectional Kerr nonlinear coupler, Journal of Research on Many - body Systems, 2019; 9(3): 164-175. magiran.com/p2065177
بشیر مجاوری، علیرضا دهقانی، محمد علی فصیحی، تورج محمدپور، "درهمتنیدگی گرمایی بین دواتم دوترازه جفت شده دربرهم کنش دو فوتونی غیرتبهگن با جفتگر کر غیرخطی هم محور"، نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای 9، شماره 3 (1398): 164-175. magiran.com/p2065177
Bashir Mojaveri , Alireza Dehghani, Mohammad Ali Fasihi, Touraj Mohammadpour, "Thermal entanglement between two coupled two-level atoms in two-photon interacting with codirectional Kerr nonlinear coupler", Journal of Research on Many - body Systems 9, no.3 (2019): 164-175. magiran.com/p2065177
بشیر مجاوری، علیرضا دهقانی، محمد علی فصیحی، تورج محمدپور، (1398). 'درهمتنیدگی گرمایی بین دواتم دوترازه جفت شده دربرهم کنش دو فوتونی غیرتبهگن با جفتگر کر غیرخطی هم محور'، نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 9(3)، صص.164-175. magiran.com/p2065177
Bashir Mojaveri , Alireza Dehghani, Mohammad Ali Fasihi, Touraj Mohammadpour, (2019). 'Thermal entanglement between two coupled two-level atoms in two-photon interacting with codirectional Kerr nonlinear coupler', Journal of Research on Many - body Systems, 9(3), pp.164-175. magiran.com/p2065177
بشیر مجاوری؛ علیرضا دهقانی؛ محمد علی فصیحی؛ تورج محمدپور. "درهمتنیدگی گرمایی بین دواتم دوترازه جفت شده دربرهم کنش دو فوتونی غیرتبهگن با جفتگر کر غیرخطی هم محور". نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 9 ،3 ، 1398، 164-175. magiran.com/p2065177
Bashir Mojaveri ; Alireza Dehghani; Mohammad Ali Fasihi; Touraj Mohammadpour. "Thermal entanglement between two coupled two-level atoms in two-photon interacting with codirectional Kerr nonlinear coupler", Journal of Research on Many - body Systems, 9, 3, 2019, 164-175. magiran.com/p2065177
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال