ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمجید غضنفری، جمشید جمالی، آزاده ساکی، محمدرضا نورس، روشنک سالاری، علی خرسند وکیل زاده، فرزانه شریفی پور، (1398). ارزیابی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی دارای خارش اورمیک با گذری بر دیدگاه های طب ایرانی، فصلنامه پوست و زیبایی، 10(3)، 170-180. magiran.com/p2065189
Seyedmajid Ghazanfari, Jamshid Jamali, Azadeh Saki, Mohammadreza Noras, Roshanak Salari, Ali Khorsand Vakilzade, Farzane Sharifipour, (2019). Assessment of quality of life in hemodialysis patients with uremic pruritus from Iranian Medicine view, Journal of Dermatology and Cosmetics, 10(3), 170-180. magiran.com/p2065189
سیدمجید غضنفری، جمشید جمالی، آزاده ساکی، محمدرضا نورس، روشنک سالاری، علی خرسند وکیل زاده، فرزانه شریفی پور، ارزیابی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی دارای خارش اورمیک با گذری بر دیدگاه های طب ایرانی. فصلنامه پوست و زیبایی، 1398؛ 10(3): 170-180. magiran.com/p2065189
Seyedmajid Ghazanfari, Jamshid Jamali, Azadeh Saki, Mohammadreza Noras, Roshanak Salari, Ali Khorsand Vakilzade, Farzane Sharifipour, Assessment of quality of life in hemodialysis patients with uremic pruritus from Iranian Medicine view, Journal of Dermatology and Cosmetics, 2019; 10(3): 170-180. magiran.com/p2065189
سیدمجید غضنفری، جمشید جمالی، آزاده ساکی، محمدرضا نورس، روشنک سالاری، علی خرسند وکیل زاده، فرزانه شریفی پور، "ارزیابی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی دارای خارش اورمیک با گذری بر دیدگاه های طب ایرانی"، فصلنامه پوست و زیبایی 10، شماره 3 (1398): 170-180. magiran.com/p2065189
Seyedmajid Ghazanfari, Jamshid Jamali, Azadeh Saki, Mohammadreza Noras, Roshanak Salari, Ali Khorsand Vakilzade, Farzane Sharifipour, "Assessment of quality of life in hemodialysis patients with uremic pruritus from Iranian Medicine view", Journal of Dermatology and Cosmetics 10, no.3 (2019): 170-180. magiran.com/p2065189
سیدمجید غضنفری، جمشید جمالی، آزاده ساکی، محمدرضا نورس، روشنک سالاری، علی خرسند وکیل زاده، فرزانه شریفی پور، (1398). 'ارزیابی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی دارای خارش اورمیک با گذری بر دیدگاه های طب ایرانی'، فصلنامه پوست و زیبایی، 10(3)، صص.170-180. magiran.com/p2065189
Seyedmajid Ghazanfari, Jamshid Jamali, Azadeh Saki, Mohammadreza Noras, Roshanak Salari, Ali Khorsand Vakilzade, Farzane Sharifipour, (2019). 'Assessment of quality of life in hemodialysis patients with uremic pruritus from Iranian Medicine view', Journal of Dermatology and Cosmetics, 10(3), pp.170-180. magiran.com/p2065189
سیدمجید غضنفری؛ جمشید جمالی؛ آزاده ساکی؛ محمدرضا نورس؛ روشنک سالاری؛ علی خرسند وکیل زاده؛ فرزانه شریفی پور. "ارزیابی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی دارای خارش اورمیک با گذری بر دیدگاه های طب ایرانی". فصلنامه پوست و زیبایی، 10 ،3 ، 1398، 170-180. magiran.com/p2065189
Seyedmajid Ghazanfari; Jamshid Jamali; Azadeh Saki; Mohammadreza Noras; Roshanak Salari; Ali Khorsand Vakilzade; Farzane Sharifipour. "Assessment of quality of life in hemodialysis patients with uremic pruritus from Iranian Medicine view", Journal of Dermatology and Cosmetics, 10, 3, 2019, 170-180. magiran.com/p2065189
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال