ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن حقیر ابراهیم آبادی، ابراهیم خادم، (1398). مفردات گیاهی موثر بر درمان بیماری کهیر از دیدگاه طب ایرانی و بررسی مستندات مربوطه در طب رایج، فصلنامه پوست و زیبایی، 10(3)، 181-195. magiran.com/p2065190
Mohsen Haghir Ebrahimabadi, Ebrahim Khadem, (2019). Herbal remedies for treatment of urticaria in view of Iranian Medicine and evaluation of relevant evidence in conventional medicine, Journal of Dermatology and Cosmetics, 10(3), 181-195. magiran.com/p2065190
محسن حقیر ابراهیم آبادی، ابراهیم خادم، مفردات گیاهی موثر بر درمان بیماری کهیر از دیدگاه طب ایرانی و بررسی مستندات مربوطه در طب رایج. فصلنامه پوست و زیبایی، 1398؛ 10(3): 181-195. magiran.com/p2065190
Mohsen Haghir Ebrahimabadi, Ebrahim Khadem, Herbal remedies for treatment of urticaria in view of Iranian Medicine and evaluation of relevant evidence in conventional medicine, Journal of Dermatology and Cosmetics, 2019; 10(3): 181-195. magiran.com/p2065190
محسن حقیر ابراهیم آبادی، ابراهیم خادم، "مفردات گیاهی موثر بر درمان بیماری کهیر از دیدگاه طب ایرانی و بررسی مستندات مربوطه در طب رایج"، فصلنامه پوست و زیبایی 10، شماره 3 (1398): 181-195. magiran.com/p2065190
Mohsen Haghir Ebrahimabadi, Ebrahim Khadem, "Herbal remedies for treatment of urticaria in view of Iranian Medicine and evaluation of relevant evidence in conventional medicine", Journal of Dermatology and Cosmetics 10, no.3 (2019): 181-195. magiran.com/p2065190
محسن حقیر ابراهیم آبادی، ابراهیم خادم، (1398). 'مفردات گیاهی موثر بر درمان بیماری کهیر از دیدگاه طب ایرانی و بررسی مستندات مربوطه در طب رایج'، فصلنامه پوست و زیبایی، 10(3)، صص.181-195. magiran.com/p2065190
Mohsen Haghir Ebrahimabadi, Ebrahim Khadem, (2019). 'Herbal remedies for treatment of urticaria in view of Iranian Medicine and evaluation of relevant evidence in conventional medicine', Journal of Dermatology and Cosmetics, 10(3), pp.181-195. magiran.com/p2065190
محسن حقیر ابراهیم آبادی؛ ابراهیم خادم. "مفردات گیاهی موثر بر درمان بیماری کهیر از دیدگاه طب ایرانی و بررسی مستندات مربوطه در طب رایج". فصلنامه پوست و زیبایی، 10 ،3 ، 1398، 181-195. magiran.com/p2065190
Mohsen Haghir Ebrahimabadi; Ebrahim Khadem. "Herbal remedies for treatment of urticaria in view of Iranian Medicine and evaluation of relevant evidence in conventional medicine", Journal of Dermatology and Cosmetics, 10, 3, 2019, 181-195. magiran.com/p2065190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال